آهنگ پیشواز ایرانسل محسن چاوشی جدیدترین

آهنگ پیشواز ایرانسل محسن چاوشی جدیدترین

آهنگ پیشواز ایرانسل محسن چاوشی

۲۲۱۷۱۷ ………………. غدیر خون
۲۲۱۷۲۲ ………….. ظهر عطش
۳۳۱۱۲۵۱ ………….. کاشکی‌
۲۲۱۱۱۲۷ …………سنتوری.گوشیو بردار
۲۲۱۱۱۲۸ ……………. سنتوری.من با تو خوشم
۲۲۱۱۱۲۹ ……………… سنتوری.رفیق من
۲۲۱۱۱۳۰ ……………. سنتوری.تنهای بی سنگ صبور
۲۲۱۱۱۳۱ …………. سنتوری.زخم زبونات
۲۲۱۱۲۹۷ ………….. غدیر خون.هیئت عزاداران
۲۲۱۱۳۰۱ ………….. ظهر عطش.هیئت عزاداران

۲۲۱۲۷۲۷ …………. امیر بی گزند
۲۲۱۲۷۲۸ ………… امیر بی گزند۲
۲۲۱۲۷۲۹ ………….. امیر بی گزند۳
۲۲۱۲۳۷۸ …………. این بود زندگی
۲۲۱۲۷۳۷ …………. این کیست این
۲۲۱۲۷۳۸ ………………… این کیست این۲
۲۲۱۲۷۳۹ ……………. این کیست این۳

۲۲۱۲۷۶۵ ………… تریاق۳
۲۲۱۲۷۶۶ ……….. تریاق۴
۳۳۱۷۸۲۲ ………….. تفنگ سر پر
۳۳۱۳۹۹۸ ………….. تقاص
۳۳۱۲۶۶۰ ……………. تنها بودن
۳۳۱۲۶۶۱ ……….. تنها بودن قطعه ۲
۲۲۱۲۰۸۴ …………. تو برف و بارونی
۳۳۱۷۸۲۱ ………… جز
۲۲۱۲۷۴۰ …………. جنگ زده
۲۲۱۲۷۴۱ ………….. جنگ زده۲

۲۲۱۲۷۴۲ ………….. جنگ زده۳
۳۳۱۳۹۹۰ ………….. جوابم نکن
۳۳۱۳۹۹۱ ………….. جوابم نکن قطعه ۲
۳۳۱۱۰۱۸ …………. حراج
۵۵۱۱۱۱۲۳ ………….. حریص
۵۵۱۱۱۱۲۲ ………….. حریص قطعه۲
۲۲۱۲۶۸۰ ……………. خداحافظی تلخ
۲۲۱۲۶۸۱ ………….. خداحافظی تلخ ۲
۲۲۱۲۶۸۲ ……………. خداحافظی تلخ ۳
۳۳۱۱۰۱۹ ………… خنده

آهنگ پیشواز ایرانسل محسن چاوشی

۳۳۱۲۶۵۳ …………خیانت قطعه ۲
۳۳۱۱۰۱۵ …………. دریاچه مرده

۳۳۱۷۸۱۹ ………….. دزیره
۳۳۱۱۰۱۶ …………….. دل شوره
۲۲۱۲۷۳۰ …………… دل من
۲۲۱۲۷۳۱ …………. دل من۲
۲۲۱۲۷۳۲ …………. دل من۳
۵۵۱۱۰۹۶۹ …………… دلم تنهاس
۳۳۱۱۰۱۷ …………. دور آخر
۲۲۱۲۳۰۶ …………. دوست داشتم
۲۲۱۲۳۰۷ ………….. دوست داشتم قطعه۱
۵۵۱۱۰۹۸۱ ……………. دوسم نداره

۲۲۱۲۳۲۰ …………. دیوار بی در
۲۲۱۲۳۲۱ ……………. دیوار بی در قطعه۱
۲۲۱۲۶۷۸ ……………. ریمیکس سریال شهرزاد
۲۲۱۲۶۷۹ ………… ریمیکس شهرزاد

۲۲۱۲۷۴۷ …………. شاه مقصود
۲۲۱۲۷۴۸ ……….. شاه مقصود۲
۲۲۱۲۷۴۹ …………. شاه مقصود۳

۲۲۱۲۷۵۰ …………… شاه مقصود۴
۲۲۱۲۷۵۱ ………….. شاه مقصود۵
۲۲۱۲۷۵۶ …………… شرمساری۲
۲۲۱۲۷۵۷ …………… شرمساری۳
۲۲۱۲۷۵۸ …………… شرمساری۴
۲۲۱۲۶۵۳ …………. شهرزاد
۲۲۱۲۶۵۴ …………. شهرزاد ۲
۲۲۱۲۶۵۵ …………. شهرزاد ۳
۲۲۱۲۷۴۳ ………. شیدایی
۲۲۱۲۷۴۴ ………… شیدایی۲

۲۲۱۲۷۴۵ ………….. شیدایی۳
۲۲۱۲۷۴۶ ………… شیدایی۴
۵۵۱۱۱۱۳۴ …………… ظهر عشق
۲۲۱۷۲۲ ………… ظهر عطش
۲۲۱۱۳۰۱ ………… ظهر عطش.هیئت عزاداران
۲۲۱۲۳۳۲ …………. عروس من
۲۲۱۲۳۷۷ …………… عشق من ایران من
۲۲۱۷۱۷ …………….غدیر خون
۵۵۱۱۱۱۳۳ …………… غدیر خون
۲۲۱۱۲۹۷ …………. غدیر خون.هیئت عزاداران

آهنگ پیشواز ایرانسل محسن چاوشی

۲۲۱۲۵۶۵ …………….. مادر
۲۲۱۲۵۶۶ …………… مادر ۱
۲۲۱۲۵۶۷ ………….. مادر ۲
۲۲۱۲۶۷۵ …………… ماه پیشونی
۲۲۱۲۶۷۶ …………….. ماه پیشونی ۲
۲۲۱۲۶۷۷ …………. ماه پیشونی ۳
۳۳۱۲۶۵۶ …………… متاسفم
۲۲۱۲۳۳۶ …………… متاسفم
۲۲۱۲۳۳۷ ………….. متاسفم قطعه۱

۲۲۱۲۷۶۷ …………………. متصل
۲۲۱۲۷۶۸ ………….. متصل۲
۲۲۱۲۷۶۹ …………… متصل۳
۳۳۱۳۹۸۹ ……………….. مردم آزار
۳۳۱۲۶۵۴ ………….. من با تو خوشم
۳۳۱۲۶۵۵ ……………. من با تو خوشم ریمیکس
۲۲۱۲۵۷۷ …………. مینا
۲۲۱۲۳۱۸ ………….. نخلهای بی سر
۲۲۱۲۳۱۹ ………. نخلهای بی سر قطعه۱
۲۲۱۲۳۳۸ ……….. نفس بریده

۳۳۱۲۸۶۴ ……………… ها
۳۳۱۲۸۶۵ ………… ها قطعه ۲
۳۳۱۳۹۹۹ ………… هر روز پاییزه
۲۲۱۲۳۰۴ ………… همسایه

۵۵۱۱۰۹۴۹ …………. پرنده غمگین

۵۵۱۱۰۹۹۴ …………. پرنده غمگین قطعه۲
۲۲۱۲۳۴۰ …………. پرنده قطعه۱
۵۵۱۱۱۱۱۹ ………….. پروانه ها
۵۵۱۱۰۹۸۶ …………….. پروانه ها قطعه۲
۳۳۱۳۹۹۷ ……………. پرچم سفید
۲۲۱۲۷۵۲ …………. پریشان
۲۲۱۲۷۵۳ …………… پریشان۲
۲۲۱۲۷۵۴ …………… پریشان۳
۲۲۱۲۱۶۵ …………. پشت صحنه
۹۳۳۱۳۱ …………… پیشوازهای برگزیده محسن چاوشی

۲۲۱۲۳۰۵ …………. چشمه ی طوسی
۵۵۱۱۰۹۹۵ …………. چمدون
۵۵۱۱۱۰۱۵ …………….. چمدون قطعه ۲
۵۵۱۱۱۰۲۸ ……….. چمدون قطعه ۳
۲۲۱۲۷۳۳ …………. چنگیز
۲۲۱۲۷۳۴ …………… چنگیز۲
۲۲۱۲۷۳۵ ………….. چنگیز۳
۲۲۱۲۷۳۶ ………….. چنگیز۴
۳۳۱۱۰۱۴ …………. چهار دیواری

۵۵۱۱۱۰۲۴ ………………….. کافه های شلوغ
۵۵۱۱۱۰۳۶ …………. کافه های شلوغ قطعه۲
۲۲۱۲۶۴۵ ………… کجایی
۰۰۱۱۰۸۴ …………….. کجایی
۲۲۱۲۶۴۶ ………….. کجایی ۲
۳۳۱۷۸۲۶ ……………. کلنجار
۲۲۱۲۳۳۴ …………… کم تحمل
۲۲۱۲۳۳۵ ………….. کم تحمل قطعه۱
۳۳۱۱۰۲۰ ………….. کی‌ بهت خندیده

۲۲۱۲۳۳۳ …………. گل سر
۲۲۱۲۸۰۲ ………….. گلدون
۲۲۱۲۸۰۳ ……….. گلدون ۲
۲۲۱۲۸۰۴ ……….. گلدون ۳
۲۲۱۲۶۴۷ ………… یادگار
۲۲۱۲۶۴۸ …………. یادگار۲
۲۲۱۲۶۴۹ …………….. یادگار۳
۳۳۱۷۸۲۵ ………. یه خونه کوچیک
۳۳۱۷۸۲۷ …….. یوسف

 

 

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *