اطلاعات اساسی درمورد HIV و بارداری

اطلاعات اساسی درمورد HIV و بارداری

بارداری و HIV

مادر شدن یک انتخاب است . این مقالھ برای زنان + HIV کھ قصد بارداری داشتھ و می خواھند درباره
بارداری و HIV بیشتر بدانند تھیھ شده است . این مقالھ اطلاعات اساسی درمورد HIV و بارداری و مراحلی کھ
مورد نیاز ھست تا از سلامت بارداری و زایمان ، اطمینان حاصل نمود را در بر می گیرد .

اگر تصمیم بھ باردار شدن دارید علاوه بر HIV موارد بسیاری مانند سن ، وضعیت پزشکی نظیر :

دیابت ،فشار خون
، استعمال دخانیات و غیره را نیز باید مد نظر داشتھ باشید . مشاوره با مراکز ارائھ خدمات بھداشتی درمانی بھ شما کمک
می کند تا در مورد زمان مناسب باردارشدن و نحوه شروع آن با اطمینان بیشتری عمل نمایید. برای مثال در این مراکز
برای بعضی از زنان (HIV ( +قبل از بارداری مصرف انواع ویتامین ، عدم استعمال دخانیات و رژیمھای ضد HIV
توصیھ می شود.

اگر بعنوان زن HIV +شناختھ شده اید و در عین حال باردار نیز ھستید احتمالاً احساس ھیجانی قوی ، دلھره و
اضطراب شدیدی خواھید داشت . بستھ بھ اینکھ بارداری شما خواستھ یا ناخواستھ باشد ، این ھیجانات شدید می توانند
سایر احساسات مربوط بھ لذت و اشتیاق شمارا تحت الشعاع خود قرار دھند اما این حالات یک عکس العمل طبیعی است
و شما باید بھ خودتان فرصت دھید تا با این شرائط کنار بیائید . گفتگو با یک مشاور درباره احساسات خود ، ھمچنین
مراجعھ بھ پزشک در مورد بارداری و بیماری HIV بھ شما در خصوص مراحل بعدی و تصمیم گیری درباره نحوه
ادامھ روند بارداری کمک خواھد کرد.

شما ھمچنین می توانید با مجامع عمومی مانند گروھھای حمایتی ، سازمانھای زنان و سازمانھای خدماتAIDS را نیز
ارتباط پیدا کنیدآنھا می توانند بھ شمادر مورد روند بارداریتان کمک کنند.
فرصت مناسبی است تا با پزشکتان در باره سلامت عمومی و نیز بیماری ایدز تان صحبت کنید اگر شما قبلاً داروھای
ضد HIV مصرف نکرده اید پزشک شما ممکن است بر اساس عواملی مانند ماه حاملگی ، سطح ویرال و شمارش
CD4 +تجویز این داروھا را شروع نماید . ھمچنین شما باید مراقبتھای قبل از تولد را تحت نظر یک متخصص زنان
و زایمان کھ تجربھ زیادی در خصوص HIV و بارداری دارد شروع نمایید.
سوالات متعددی کھ در باره بارداری و HIV مطرح می گردد.

آیا اگر HIV +باشم میتوانم باردار شوم ؟

بلی – بخصوص با پیشرفت و توسعھ ای کھ در تحقیقات و درمان HIV صورت گرفتھ است بیشتر زنان HIV+
میتوانند باردار شده و یا بھ بارداری خود ادامھ دھند . درمان HIV علاوه بر مفید بودن برای سلامت شما ، باعث کاھش
شدید در خطر انتقال HIV بھ جنین نیز می گردد.

آیا حاملگی بیماری HIV مرا بدتر می کند؟

خیر – حاملگی تاثیری بر بیماری شما نداشتھ و آنرا بھتر یا بدتر نمی کند . در طول بارداری یک افت طبیعی در شمارش
CD4 +شما روی می دھد کھ بعد از تولد کودک بھ سطح قبلی خود برمی گردد. این موضوع در مورد ھمھ زنان بدون
توجھ بھ شرایط بیماری HIV آنان طبیعی است .ھرچند اگر شمارش CD4 +شما زیر ٢٠٠ باشد خطر بروز عفونتھای

اطلاعات اساسی درمورد HIV و بارداری
اطلاعات اساسی درمورد HIV و بارداری

فرصت طلب بیشتر میگردد.

آیادر چنین شرایطی میتوانم بچھ ام رابا شیرخودم تغذیھ نمایم ؟

ویروس HIV در شیر نیز وجود دارد و محققین برآورد نموده اند کھ ٢٩ %از میزان انتقال HIV از مادرانی کھ بھ
کودک خود بطور پیوستھ شیر داده اند صورت میگیرد .

(مصرف داروی) نویراپین (Viramune (نیز کاھش انتقال از مادر بھ کودک را نشان داده است ، اما از سوی FDA
ھنوز تائید نشده است . در این مطالعھ بھ زنان +HIV ھنگام تصمیم بھ باردارشدن و برای کودکانشان بلافاصلھ بعد از
تولد بھ تناسب وزرنشان یک دوز نویراپین تجویز گردید ، لازم بذکر است در مورد مصرف این دارو قبل از استفاده باید
با پزشک خود مشورت نمایید.

HIVچگونھ بھ کودک منتقل می شود؟

ویروسHIV تنھا از طریق مادر HIV +بھ جنین منتقل می گردد ، لذا اگر پدر HIV +و مادر سالم باشد کودک
ویروس HIV را از پدر دریافت نمی کند. اگر مادر HIV +باشد انتقال می تواند طی مراحل زیر روی دھد:

 • زمانی کھ جنین در داخل رحم قراردارد . (intrauterine(
 • در طول زایمان ) وقتی کھ بچھ متولد می شود).
 • در حین شیردھی (بھ لحاظ اینکھ HIV در شیر مادر وجود دارد ).

عواملی کھ بر انتقال تاثیر می گذارند :

الف ) ـ سطح ویرال loud Viral.

شاید قویترین عاملی کھ میتواند بر انتقال تاثیر بگذارد سطح ویرال مادر است . سطح ویرال یعنی مقدار ویروس HIV کھ
در حدود یک قاشق چای خوری خون پیدا شده است . آزمایش سطح ویرال یک بار درھنگام تشخیص HIV +انجام شده
، سپس ھر ٣ ماه یکبار تکرار می گردد. زنان باردار با سطح ویرال بالا یا CD4 +پایین شانس بیشتری برای انتقال
HIV بھ کودکانشان را دارا ھستند . ھدف از درمان HIV کاھش سطح ویرال تا حد ممکن می باشد ( ترجیحاً تا زیر ml
۵۰ cl . ( /اگر سطح ویرال مادر ناچیز و پایین تر از این حد باشد در صورت بارداری خطر انتقال بھ صفر می رسد .

ب) ـ طول مدت پاره شدن غشاء کیسھ آمنیون :

فاصلھ زمانی بین پیدا شدن آب و زایمان را زمان پارگی غشاء می نامند . طولانی شدن این زمان خطر انتقال HIV را
بالا می برد بیشتر پزشکان تلاش می کنند تا این زمان را بھ کمتر از ۴ ساعت کاھش دھند . بررسیھا حاکی از آن است
کھ اگر کودک مدت بیشتری در مواجھھ مستقیم با ویروس HIV قرار گیرد در این صورت احتمال انتقال بالاتر می رود .
لذا توصیھ می شود از پارگی القاء شده ( دستکاری ) کیسھ آب ( حاملگی القائی ) تاحد امکان باید پرھیز نمود .

ج )ـ بھداشت عمومی مادر :

صرف نظر از موقعیت HIV ، رعایت بھداشت عمومی زنان در دوران بارداری و زایمان از اھمیت زیادی
برخوردار می باشد و آن شامل تغذیھ مناسب و کافی ، ورزش و تحرک ، استراحت کافی ، عدم مصرف دخانیات ،
پرھیز ار کافئین ، اجتناب از مصرف دارو ھای خیابانی ، عدم استفاده از مشروبات الکلی و مراقبتھای قبل از تولد می
باشد . ھمچنین فاکتورھای منفی مانند استعمال دخانیات در طول دوران بارداری می تواند بھ زایمان زودرس و تولد
کودک با وزن کم منجر گردد . لذا طبق تحقیقات صورت گرفتھ خطر انتقال HIV در شرایط فوق بسیار بالاست .

د )ـ عفونتھای ھمراه :

غربالگری و درمان زود ھنگام عفونتھای منتقلھ از طریق جنسی و عفونتھای فرصت طلب درحاملگی بسیار مھم است

عفونتھای دیگری مانند ھپاتیت C ، ھرپس و دیگر بیماریھای منتقلھ از طریق جنسی (STD(
ممکن است خطر انتقال HIV بھ کودک را نیز بالا ببرد .زنانی کھ دارای عفونتھای ھمراه ھپاتیت C ھستند خطر انتقال
HIV بھ جنین در آنان دو برابر است .اغلب زنانی کھ ھمزمان HIV وعفونت ژنیتال ھرپس دارند ، در طول زایمان
معمولاً حالت تشدید و طغیان ھرپس در آنان مشاھده می شود ، کھ می تواند خطر انتقال HIV را افزایش دھد . بعلاوه
خطر انتقال ھرپس بھ جنین نیز وجود دارد

مراقبتھای قبل از تولد :

مراقبتھای بھداشتی کھ زنان در طول بارداری و قبل از تولد کودک در یافت می دارند عبارتند از :

 • آموزش و مشاوره در مورد کنترل بارداری .
 • آزمایشات روتین دوران بارداری در جھت بررسی سلامت مادر و کودک .
 • تغذیھ مناسب و ورزش ( برای حفظ ھرچھ بھتر سلامت و کسب وزن کافی مادر و کودک ) .
 • مراجعھ بھ پزشکان متخصص زنان و زایمان ، ژنیکولوژیست ( بویژه متخصصینی کھ در باره رشد و نمو جنین در
  طول دوران بارداری بررسی و مطالعھ می نمایند ) .

مراقبتھای قبل از تولد

بایستی از زمانی کھ بھ بارداری مشکوک ھستید ، شروع شود ، لذا تاخیر در مراقبت جایز
نیست . اندامھای اصلی جنین در طول سھ ماھھ اول بارداری ( ١۴ ھفتھ اول ) رشد می کند بنابراین مراقبتھای قبل از
تولد در طول این مدت بھ منظوز بررسی و کنترل رشد و نمو جنین و شناسایی سریع مسائل و مشکلات مربوطھ از
اھمیت ویژه ای برخوردار است .بعد از اولین ویزیت ، مراقبتھا معمولاً بھ صورت ماھیانھ تا شروع ماه ھشتم ادامھ می
یابد و در ماه ھشتم ھر دو ھفتھ و ماه نھم ھر ھفتھ انجام می شود. این مراقبت ھا در زنان دارای HIV از اقدامات مھم
برای سلامت بارداری و زایمان است

عاقلانھ تر آنست کھ پزشک نیز در این مراقبتھا شرکت کند

و ایده آل تر آن استکھ پزشک تجربھ کار با زنان باردار و یا کسانی کھ قصد بارداری دارند را داشتھ باشد.این کار فرصتی را فراھم میکند تا
با پزشک در باره بیماریتان و نگرانیھای کھ ممکن است بدنبال رژیم ضد HIV و عوارض جانبی و … ایجاد گردد
گفتگو نمایید

ھمچنین فرصتی مناسب است تا با دکتر داروساز و تیم مراقبت در باره اثرات احتمالی داروھا بر روی
جنین مشورت نمایید 

حالت ایده ال آنست کھ شما یک پزشک HIV ، تیم مراقبت و سایر حمایتھای اجتماعی را بطور
ھمزمان داشتھ باشید ، تا دست در دست ھم داده و درجھت سلامت شما و کودکتان کمک نمایند.

یافتن تیم مراقبت بھداشتی و سیستم حمایت فردی جھت کمک بھ شما در تصمیم گیری برای باردار شدن و در طول
دوران بارداری ، کلید رسیدن بھ سلامت شما و کودکتان می باشد. لذا پیدا کردن یک متخصص زنان و زایمان مجرب
دارای سابقھ کار با زنان HIV +علاقمند بھ بارداری ، .دریافت مراقبتھای منظم و مطلوب ، نظارت و کنترل وضعیت
بیماری HIV ، شناسائی و درمان بیماریھای منتقلھ از طریق جنسی (STD ( و عفونتھای فرصت طلب OIS ( (در
طول دوران بارداری ازجملھ اقدامات لازم و ضروری است .

در طول سھ ماھھ اول اگر دلایل پزشکی اورژانسی ( ضرورت پزشکی ) وجود نداشتھ باشد بھتر است شروع درمان با
داروی ضد HIV را تا ھفتھ ١٢ تا ١۴ بارداری بھ تعویق انداخت

دودلیل عمده برای این تاخیر وجود دارد:

دلیل اول

بیماری صبح (ویار یا تھوع شایع در طول سھ ماھھ اول ) ممکن است خوردن و قورت دادن دارو را برای شما
مشکل نماید . تاخیر( در مصرف دارو ) تا فروکش کردن حالت تھوع در سھ ماھھ دوم می تواند از مشکلات مربوط بھ
خوردن دارو بکاھد.

دلیل دوم

اثرات دارو ھای ضد HIV در طی سھ ماھھ اول بر روی جنین ھمچنان ناشناختھ است . بیشتر اندامھای اصلی جنین

در طی ١٢ ھفتھ اول بارداری تکمیل میگردد. لذا تصور میشود بھتر است تا تکمیل رشد اندامھا صبر نمود و درمان را
بھ تعویق انداخت . ھرچند اگر زمانی احساس نمودید درمان زودتر ، اھمیت بیشتری دارد باید از احساستان ( غریزه
تان ) پیروی کنید ودرمان را ردنکنید.

تصمیم گیری در باره نحوه زایمان :

زایمان یک امر شخصی و تجربھ ای ھیجان آور است کھ در ھر زن این امر متفاوت بوده اما در زنانی کھ بھ HIV
مبتلا می باشند موضوع قدری پیچیده تر است، بھتر است در این صورت با پزشکتان درمورد انتخاب روش زایمانی کھ
بتواند خطر انتقال را بھ کودکتان کاھش دھد مشورت نمایید. در حال حاضر دو روش زایمانی وجود دارد : سزارین و
زایمان طبیعی ( واژینال ).

سزارین عمل بزرگی است کھ نیاز مند بخیھ می باشد.

ھر چند سزارین درموارد انتخابی یکی از روشھای اصلی زایمان می باشد اما کاملاً خالی از خطر نمی باشد. سزارین
خطرات دیگری را مانند خونریزی و عفونت پس از عمل برای مادر بوجود می آورد. این خطرات بایستی با فواید عمل
سزارین مقایسھ شود. سزارین انتخابی و برنامھ ریزی شده قبل از پاره شدن کیسھ آب انجام میگردد. این کار تماس
کودک با خون مادر را کاھش می دھد. بطور کلی سزارین برنامھ ریزی شده برای زنانی کھ دارای سطح ویرال بالا و یا
STD ) مانند ھپاتیت C و ھرپس ) ھستند می تواند مفید باشد .ایمان طبیعی بھ زایمانی گفتھ می شود کھ نوزاد از راه
واژن متولد شده و برای زنانی کھ از سلامت عمومی خوبی برخوردار می باشند و سطح ویرال کمی دارند می تواند
انتخاب مناسبی باشد. ھر دو روش بالا بستھ بھ شرایط می تواند مفید و خوب باشد بھر حال بھتر است با پزشک خود در
مورد انتخاب یکی از روشھا کھ اطمینان بیشتری برای سلامت شما و کودکتان حاصل کند مشورت نمایید.

تغذیھ و ورزش:

سلامت کودک وابستھ بھ سلامت مادر است ، فقر غذایی و وزن گیری ناکافی مادر میتواند باعث تولد کودک نارس و یا
کم وزن گردد کھ این خود باعث افزایش خطر انتقال HIV میشود. در طول دوران بارداری تغییراتی در جسم و وزن (
مادر و جنین ) روی می دھد بنابراین وزن گیری کافی در زنان بھ منظور مرتفع ساختن نیاز تغذیھ ای خود و جنین مھم و
ضروری می باشد. بطور متوسط افزایش وزن در طول بارداری ٢۵ تا ٣٠ پوند ( ١١/۵ تا ١٣/۵ کیلوگرم ) می باشد
کھ بستھ بھ ساختار جسمی و سوخت و ساز افراد متفاوت است.

در زنانHIV +وزن گیری مشکل بوده و معمولاً کمتر از مقدار توصیھ شده می باشد

اثرات جانبی شایع داروھایضد HIV

می تواند وزن گیری را دچارمشکل نموده و حتی باعث از دست دادن وزن نیز بشود.
در اولین مراقبت نیاز تغذیھ ای شما باید بھ دقت اندازه گیری شود ، بارداری نیاز بھ کالری و پروتئین را افزایش می دھد .
اسید فولیک ، آھن ، کلسیم و مایعات ھمگی برای رشد و نمو جنین ضروری می باشد کھ مقدار مناسب از ھرکدام
بایستی در رژیم غذایی مادر گنجانده شود. لذاتوصیھ می شود زنان مصرف مکمل اسید فولیک را از سھ ماه قبل از
بارداری و یا بلافاصلھ پس از تشخیص بارداری شروع نمایند.

ورزش منظم نیز دارای اھمیت می باشد 

ورزش عضلات راتقویت ومحکم و تحمل بارداری و زایمان را آسانتر
می کند. شنا و پیاده روی از آنجایی کھ باعث کشش در عضلات می شوند مفید می باشند . استراحت مناسب و کافی نیز
لازم است

(خانمھای باردار باید بیشتر مراقب بوده و در این موارد افراط یا تفریط نداشتھ باشند) در نھایت ٨ ساعت
خواب در طول شبانھ روز توصیھ می گردد کھ البتھ بیشتر زنان احساس می کنند از این مقدار ھم بیشتر نیاز دارند.
طبیعی است کھ بخواھید بدانید

آیا بچھ متولد شده از شما بھ عفونت HIIV مبتلا می باشد یا خیر ؟

حداقل سھ تا ١٨ ماه وقت لازم است تا در مورد وضعیت نھایی HIV درکودکتان اطلاع موثقی بدست آورید.

ھمھ کودکانی کھ از مادران HIV +متولد می شوند حتی آنھایی کھ آلوده بھ HIV نیستند تست آنتی بادی HIV آنھا در
ھنگام تولد تاچند ماه بعد از آن مثبت می باشد ، این بدلیل آن است کھ

آنتی بادیھا را از بدن مادر دریافت نموده و مدت
زمانی لازم است تا کودک این آنتی بادی ھا را از دست داده و خود آنتی بادی تولید نماید کودکتان بایددر بدو تولد ، یک
ماه بعد و سپس سھ ماه بعد از نظر HIV آزمایش شود.

دارو ھا :

مصرف خودسرانھ دارو و انجام برخی اقدامات غیر ضروری میتواند بھ مادر و رشد و نمو بچھ اش در طول حاملگی
آسیب برساند . لذا مشاوره ویژه با پزشک در این خصوص دارای اھمیت می باشد .
حتی المکان ازانجام آزمایشات زیر اجتناب نموده مگر اینکھ پزشک انجام آنرا ضروری بداند

همچنین بخوانید:راه های پیشگیری از اچ آی وی در بارداری

سلامتی و تغذیھ :
الف ) پرھیز از موارد زیر :

 • گوشت نپختھ یا نیم پز .
 • مدفوع گربھ و یا ھرچیزی کھ بھ آن آلوده باشد.
 • فرآورده ھای لبنی غیر پاستوریزه.
 • وان آب داغ ، سونا و یا قرار گرفتن در معرض بیماریھایی کھ باعث تب و افزایش دمای بدن میگردد.

ب) قطع یا کاھش مصرف کافئین

( شامل قھوه ، چای ، نوشیدنی ھای سالم و فرآورده ھای گیاھی حاوی کافئین) 

داروھای مورد استفاده در درمان HIV:

در لیست زیر داروھایی کھ برای درمان HIV وبیماریھای وابستھ بھ آن استفاده می شود بین گردید است کھ درطول
بارداری باید با ھوشیاری مصرف شده و یا حتی المقدور اصلاًمصرف نگردند.

داروھای ضد HIV:

Efavranz یا (Sustiva :

(این دارو می تواند باعث آسیب مغزی در جنین شده و نبایستی در تمام طول مدت
مصرف گردد. و حتماً باید بلافاصلھ بعد از تصمیم بھ باردارشدن و یا مثبت شدن تست حاملگی قطع گردد.

ھیدروکسی اوره Hydroxyurea :

این دارو معمولاً درحال حاضر برای درمان HIV استفاده نمیشود . بھر حال این
دارو نباید در طول مدت بارداری (یا حتی توسط مردی کھ میخواھد صاحب بچھ شود) استفاده گردد.

Vidax (Ddt ( و zerit (d4t :

( ھنگامی کھ این دو دارو با ھم مورد استفاده قرار گیرند می تواند باعث ترشح
بیش از حد شیر شده کھ منجر بھ آسیب بالقوه بھ کبد گردد. ( اسیدوز لاکتیتک) این خطر در زنان باردار افزایش یافتھ و
می تواند برای مادر و رشد جنین خطرناک باشد ، لذا نباید در دوران بارداری مصرف گردد.

یکی از اجزا این شکل از داروی Agenerse قابل تجزیھ در بدن زنان باردار و نوجوانان نمی باشد . کپسول این دارو
بی ضرر می باشد .
داروھای ضد HIV زیر را پس از مقایسھ مضرا ت و فواید می توان آن در طول بارداری استفاده نمود ھرچند
مراقبت دقیق و ویژه توصیھ می شود

بازدارنده ھای پروتئاز :

بازدارنده ھای پروتئاز و بارداری ھر دو وابستھ بھ دیابت و یا بالا رفتن سطح گلوکز خون می باشد اگر شما بازدارنده
پروتئاز در طول بارداری دریافت می کنید پزشکتان بایستی حتماً سطح گلوکز خونتان را مرتباً کنترل نماید.
داروھای مورد استفاده برای عفونتھای فرصت طلب وغیره :

اینترا واژینال۵ – فلوروداسیل :

۵-FU : برای درمان دیسفلاژی گردنی ( سلولھای غیر معمول در بین یا روی و یا
اطراف گردن رحم کھ اغلب باعث pappillomavirus انسانی میگردد ) در طول بارداری توصیھ نمی شود.

واکسنھای زنده :

واکسنھای زنده شامل سرخک ، سرخجھ و اوریون در طول حاملگی ممنوع می باشد.

سزارین و زایمان بدون خونریزی:

سزارین و زایمان بدون خونریزی یکی دیگر از گزینھ ھایست کھ ممکن است مادران انتخاب نمایند . در این سزارین
انتخابی رگھای خونی مادر سوزانده شده لذا بچھ با خون مادر مواجھھ نمی شود . در این روش ، شکاف دادن و
سوزاندن رگھای خونی مادر بھ نحویست کھ دچار خونریزی نمی گردند. بعد از اینکھ رگھای مادر سوزانده شد کیسھ
آمینیوتیک باز شده و نوزاد خارج می گردد . تحقیقات در مورد این نوع سزارین بمنظور یافتن روشھایی کھ بتواند تماس
کودک با خون و مایعات مادر را بیشتر کاھش دھد ھمچنان ادامھ دارد .

مزایای این روش بعنوان یکی از روشھای پیشگیری از انتقال HIV و نیز خطرا ت آن برای مادر ھنوز بطورکامل
مشخص نگردیده است. ھمچنین این روش بسیار ھزینھ بر بوده ( حدود ٨ ھزار دلار ) و امکان اینکھ تحت پوشش
خدمات بیمھ ای قرار گیرد نیز وجود ندارد.

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *