تخمدان پلی سیستیک یا تنبلی تخمدان

تخمدان پلی سیستیک یا تنبلی تخمدان

تخمدان پلی سیستیک یا تنبلی تخمدان

طبق آمار جھانی حدود١٠-۵ %کل خانمھا دچارسندرم تخمدان پلی سیستیک بوده و از علایم ناشی از ان رنج می
برند. ( البتھ بھ نظر می رسد شیوع آن در ایران بیشتر باشد ). علت اینکھ چرا برخی افراد مبتلا میشوند و عده ای
نھ ،دقیقا مشخص نیست ولی دخالت عامل ژنتیک بسیار قوی است.

مکانیسم بیماری :

تخمدان پلی سیستیک یا تنبلی تخمدان
تخمدان پلی سیستیک یا تنبلی تخمدان

در خانمھای طبیعی شرایط فیزیولوژیک بھ گونھ ای است کھ در ھر ماه با رشد فولیکول ، ھورمون ساختھ شده ، یک
تخمک آزاد شده و پدیده تخمک گذاری بطور منظم رخ می دھد ولی در خانمھای مبتلا بھ این سندرم ، بدلیل خوب کار
نکردن تخمدانھا ، بجای رشد یک فولیکول ، تعداد زیادی فولیکولھای ریزدر تخمدان وجود دارند کھ باعث افزایش
ھورمون مردانھ شده ، در نتیجھ تخمک گذاری بطور مرتب اتفاق نمی افتد و باعث علایم و عوارضی میشود.علاوه بر
افزایش ھورمون مردانھ و استروژن ، مقاومت بھ انسوین نیز وجود دارد.

علایم:

علایم بیماری معمولا در اوایل بلوغ خود را نشان می دھند

اما میتوانند در اواخر نوجوانی و یا اوایل بزرگسالی بروز
کنند

١ -بی نظمی سیکل قاعدگی (داشتن کمتر از ٨سیکل پریود در سال )
٢ -اضافھ وزن و چاقی ( البتھ در برخی موارد افراد مبتلا لاغر ھستند )
٣ -رویش موھای زاید و ضخیم در نواحی چانھ ،شکم ، بالای لب ،سینھ (ھمانند مردان )
۴ -ریزش مو در نواحی از سرھمانند مردان
۵ -پوست چرب و پر از جوش
۶ -تأخیر در باروری

یکی از شایعترین مشکلات این بیماران بی نظمی سیکل قاعدگی بصورت خونریزیھای طولانی مدت و سنگین کھ بعلت
ضخیم شدن دیواره داخلی رحم رخ می دھد .این افزایش ضخامت بدلیل عدم ریزش دیواره رحم کھ بطور طبیعی باید در
ھر سیکل ریزش کند، ایجاد میشود ودر صورت عدم درمان ممکن است بھ بدخیمی و سرطان رحم منجر شود.بنابراین
داشتن قاعدگی منظم ماھانھ بسیار اھمیت دارد.

تشخیص :

تشخیص این بیماری بیشتر با توجھ بھ علایم کلینیکی صورت میگیرد اما سونوگرافی و یکسری آزمایشات ھورمونی ھم
کمک کننده ھستند.در سونوگرافی معمولا تخمدانھا بزرگ و پر از کیستھا (فولیکولھا) ی ریز ھستند.آزمایشات جھت
چک سطح ھورمون مردانھ در خون ، ھورمون تیروئید ، پرولاکتین و نیز قند و کلسترول انجام میشوند.

در چھ صورتی باید بھ پزشک مراجعھ کنید ؟

١ -اگر سیکلھای قاعدگی طولانی دارید و تحت درمان نیستید. (بیش از ٣۵ روز)
٢ -اگر ۶ماه پس از اقدام بھ بارداری ھنوزباردار نشده اید.
٣ -اگردچار اضافھ وزن و چاقی ھستید.
۴ -اگر رشد موھای زاید شما سریع است.

آیا مراجعھ بھ پزشک حتی در صورت خفیف بودن علایم ضروری است؟

بلھ. چرا کھ این سندرم در نھایت خطراتی برای سلامتی کلی بدن دارد. بدلیل بھم خوردن تعادل ھورمونی ممکن است
منجر بھ دیابت ، افزایش کلسترول خون ، فشار خون و بیماریھای قلبی عروقی گردد.بھ دلیل مقاومت بھ انسولین در
٣۵ %این خانمھا تا سن ۴٠ سالگی شرایط قبل از دیابت ایجاد میشود کھ در نھایت در ١٠ %آنھا منجر بھ دیابت اشکار
می گردد.افرادی کھ سیکلھای مرتبی ندارند حتما باید از نظر ضخامت دیواره رحم و بدخیمی بررسی گردند.( با
سونوگرافی واژینال و در صورت لزوم نمونھ برداری )

درمان تنبلی تخمدان :

سوال بسیاری ازمبتلایان بھ این سندرم این است : آیا تنبلی تخمدان قابل درمان است ؟

اگرچھ تخمدان پلی سیستیک بطور کامل برگشت پذیر نیست و تمام داروھایی کھ جھت درمان وجود دارند صرفا جھت
درمان علامتی بکاربرده میشوند اما کارایی بسیاری دارند. در صورتی کھ فرد تحت نظر پزشک باشد و بھ توصیھ ھای
پزشک عمل کند میتواند یک زندگی عادی و بدون علامت و عوارض جدی بیماری داشتھ باشد.

توجھ :

اولین و مؤثرترین گام در جھت درمان کاھش وزن است کھ با افزایش فعالیت بھمراه یک رژیم غذایی مناسب
میسر میشود. حتی اگر ۵%وزن اولیھ کاھش پیدا کند تا حدود بسیارزیادی ازعلایم کاستھ میشود.در مطالعات دیده شده کھ
با این روش تخمک گذاری منظم شده و حتی بارداری نیز صورت گرفتھ است.

١ -قرصھای ضد بارداری رایج ترین دارو در درمان تنبلی تخمدان بوده و جھت تنظیم سیکل قاعدگی و جلوگیری از
رشد بیشتر موھای زاید تجویز میشوند. این قرصھا اگر ھمراه با داروھای ضد ھورمون مردانھ مصرف شوند بیشترین
تأثیر را علیھ موھای زاید خواھند داشت.قبل از مصرف قرصھای ضد بارداری حتما باید با تست بارداری از باردار
نبودن فرد مطمئن شد.این داروھا ممکن است در برخی خانمھا عوارض ناخواستھ ای ایجاد کنند مثلا در افراد سیگاری و
یا در سنین بالا یا چاقی ممکن است باعث ایجاد لختھ در عروق پا شوند و…..بنابراین باید با تجویزپزشک مصرف شوند.

توجھ :

اصلا نگران افزایش وزن در اثر مصرف قرصھا نباشید . قرصھای LD بھ ھیچ عنوان باعث اضافھ وزن نمی
شوند. احساس نفخ ، ورم ، تھوع ، لکھ بینی و سنگینی سینھ ھا نیز بعد از چند ماه از بین خواھند رفت.

٢ -پروژسترون نیز دارویی بسیار مؤثر در تنظیم سیکل قاعدگی است و باید بھ مدت ١۴-١٠ روز در ماه مصرف شود
البتھ طول مدت درمان بستگی بھ نظر پزشک دارد.این دارو باعث پیشگیری از بارداری نشده و در درمان جوشھای
صورت و بدن و موھای زاید نیز کارایی ندارد.اما جھت پیشگیری از بدخیمی رحم بسیار مؤثر است.

٣ -بیمارانی کھ از موھای زاید بدن و صورت رنج می برند میتوانند از درمانھایی دارویی رایج ، دپیلاتورھا و نیز در
مواردی بھ توصیھ پزشک از لیزر درمانی و الکترولیزاستفاده کنند.

۴ -مت فورمین :

دارویی ساده کھ برای کنترل قند در افراد دیابتی تجویز میشود اما در خانمھای مبتلا بھ تخمدان پلی
سیستیک نیز جھت حفظ تعادل ھورمونی و برگرداندن عملکرد طبیعی تخمدان بسیارعالی است.مت فورمین داروی
کاھنده وزن نیست اما در صورتی کھ در کنار رژیم غذایی کم کالری و ورزش استفاده شود در کاھش وزن کمک کننده
است.مت فورمین باعث یکسری علایم گوارشی می شود کھ برای بیمار ممکن است آزار دھنده باشد ولی با مصرف دوز
کم و افزایش تدریجی دوزطبق دستور پزشک تحمل آن راحت تر می شود.

۵ -درمان ناباروری :

اولین قدم ھمانطور کھ اشاره شد کاھش وزن است کھ تخمک گذای و عملکرد تخمدان را بھ حد
طبیعی بر میگرداند.داروھایی نیز جھت تقویت تخمدان مانند کلومیفن و….. وجود دارند کھ ممکن است بھ تنھایی و یا
ھمراه با مت فورمین و سایر داروھا تجویز شوند (بطور مفصل در مقالھ درمان ناباروری توضیح داده شده است).در ھر
حال اگر تحت نظر پزشک خود باشید و بھ توصیھ ھای پزشک عمل کنید نگران بارداری نباشید.

توصیھ ھا :

خامھایی کھ سیکلھای نامرتب دارند باید از نظر ضخامت رحم و وجود تغییرات بدخیمی بررسی شوند .ولی جای ھیچ
نگرانی نیست این کار بھ راحتی با انجام سونوگرافی واژینال و در صورت لزوم با یک نمونھ برداری ساده از دیواره
رحم صورت می گیردکھ بصورت سرپایی نیز قابل انجام است. در صورتی کھ تحت نظر پزشک باشید پیشگیری و
درمان آن نیز بھ موقع انجام می شود . بدلیل ماھیت ژنتیکی این بیماری ( کھ در واقع یک اختلال متابولیک و غددی است
) حداقل افراد مؤنث خانواده نیز باید از نظر دیابت و عدم تحمل گلوکز بررسی و غربالگری شوند

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *