تعبیرخواب تخت سلطنت

تعبیرخواب تخت سلطنت

تعبیرخواب تخت سلطنت

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تخت سلطنت، کاری بزرگ یا مال و اموال بسیار می‌باشد.

اگر ببینی تخت سلطنت آراسته می‌باشد، یـعـنـی به عزت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در کار خودت پیشرفت می‌کنی ، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر ببینی تخت سلطنت حقیر و بی‌مقدار است، تعبیرش این است که پیش مردم خوار و ذلیل می‌شوی.

اگر ببینی روی تخت سلطنت قرار داری، یـعـنـی با شخص بزرگی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی و به خاطر او احترام و منزلت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که از تخت سلطنت کنار رفتی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای تخت سلطنت عبارتند از: ۱- بزرگی ۲- بلندپایگی و والایی ۳- درجه و رتبه و مرتبه ۴- عزت ۵- بزرگواری

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانه آن است که به زودی ثروت و
شهرتی به دست می آورید .

۲ـ پایین آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است که به یأس نومیدی
دچار خواهید شد .

۳ـ دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانه آن است که در اثر
محبت و لطف دیگران ثروتی به دست می آورید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک تخت سلطنت : دوستان بسیار خوبتان را از دست می دهید .

شما روی تخت سلطنت هستید : یک زندگی آسان و درآمد خوب

یک پادشاه یا یک اسقف بر تخت سلطنت : مصیبت بزرگی در پیش است .

شما از تخت سلطنت پائین می آئید : شما را فریب خواهند داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *