تعبیر خواب آبستن شدن

تعبیر خواب آبستن شدن

تعبیر خواب آبستن شدن

دیدن رویای آبستنی و بارداری برای زنان رویایی رایج و متداول است.

این گونه خواب‌ها نمایانگر ایجاد و گسترش بخش جدیدی از توانایی‌های بالقوه یا شخصیت بیننده خواب است.

افزایش شناخت از ناخودآگاه که محیط جدیدی از تجربه را فراهم می‌کند یا هنوز ابراز نشده و در حال گسترش است می‌تواند خود را به صورت رویای بارداری و آبستنی نشان دهد.

دیدن زن آبستن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن زن آبستن در خواب مواجه با گناه و بار غم است .
اگر در خواب ببینید که همسرتان آبستن شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان آبستن شده اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است.
اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد .

تعبیر خواب آبستن بودن

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‌تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

تام چت ویندرا گوید:

تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است .
اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که آبستن است، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .

تعبیر خواب آبستن شدن

کرمانى گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد
و اگر بیننده‌ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.
اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *