تعبیر خواب آهنگ گوش دادن - تعبیر خواب رقصیدن با آهنگ غمگین
تعبیر خواب آهنگ گوش دادن

تعبیر خواب آهنگ گوش دادن

تعبیر خواب آهنگ

آنلی بیتون گوید:

اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می‌نوازید، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند می‌گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب رقصیدن با آهنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

اگر در خواب ببینیم که کسی جاز می زند و خودش به آهنگ آن می‌رقصد و پای می‌کوبد یا شما با آن همراهی می‌کنید و پای می‌کوبید عملی خلاف و گناهی بزرگ مرتکب می‌شوید و انجام می‌دهید که غم و غصه و رنج و اندوه می‌آورد و یعنی ندامت می‌کشید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با آهنگی تند می‌رقصید، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می‌چشید.
اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند، نشانه آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانی‌هایی بیهوده قرار می‌گیرد.
اگر در خواب یکی از دوستان خود را در حال رقص با آهنگی تند ببینید، علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.
بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب، نشانه آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می‌شوید،
و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی‌گیرید.
اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندی می‌رقصید، علامت آن است که در زندگی خود کمتر شادی و خوشحالی برایتان پیش خواهد آمد.

تعبیر خواب خواندن آهنگ

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتی را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد.

تعبیر خواب آهنگ سازی

برایت گوید:

اگر خود را در حال آهنگ سازی ببینید، دوستان ناباب زیادی دور و بر شما را خواهند گرفت.

دیدن آهنگ ساز در خواب، به معنی عشق دائم و بسیار صادقانه می‌باشد.

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *