تعبیر خواب اذان و بانگ نماز

تعبیر خواب اذان و بانگ نماز

تعبیر خواب اذان و بانگ نماز

محمدبن سیرین گوید:

هر بنده مصلح و مؤمن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد.
اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند.
اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا می‌خواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می‌داد. دلیل که با زن خود الفت دارد.
اگر دید بانگ نماز در خانه خود می‌داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.
اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می‌داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است.
اگر دید که بانگ نماز در کوچه می‌داد. دلیل بر ماسوی کند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر دید کودکی بانگ نماز می‌داد، دلیل که پدر و مادر را وداع گوید.

اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می‌داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا. اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می‌داد، تاویلش بد است.

اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می‌داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.

اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می‌داد، دلیل که هلاک شود. اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می‌داد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند.

اگر دید در مناره بانگ نماز می‌داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.

اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.

اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد، دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.

اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند.

اگر بیند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می‌کرد، دلیل که عقل از او زایل شود.

اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید. دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند.

اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

تعبیر خواب اذان گفتن به همراه همسر

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.

تعبیر خواب اذان گفتن به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
حج
سخن حق
فرمانروائی
بزرگی
ریاست
سفرطولانی
بریدن
تنگدستی و فقر
خیانت
جاسوسی
منافقی
بریدن دست

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *