تعبیر خواب بیابان و صحرا

تعبیر خواب

تعبیر خواب بیابان و صحرا

حضرت دانیال گوید:

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.
روزی و قسمت
حیرت و سرگشتی
عناد و رنج
بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می‌گوید:
مقالات مرتبط

تعبیر خواب آسمان

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.
اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین:

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما در بیابان سفر می‌کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می‌کند.
در یک طوفان شن از بیابان عبور می‌کنید: برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.
در هوای بد از یک بیابان عبور می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.
به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان
دیگران در بیابان سفر می‌کنند: گرفتاری و دردسر
یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.
یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می‌کنند: یک کار سخت در انتظار شماست.

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.