تعبیر خواب بیابان و صحرا - تعبیر خواب سرگردان بودن در بیابان تاریک
تعبیر خواب بیابان و صحرا

تعبیر خواب بیابان و صحرا

تعبیر خواب بیابان و صحرا

حضرت دانیال گوید:

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.
روزی و قسمت
حیرت و سرگشتی
عناد و رنج
بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.
اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین:

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما در بیابان سفر می‌کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می‌کند.
در یک طوفان شن از بیابان عبور می‌کنید: برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.
در هوای بد از یک بیابان عبور می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.
به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان
دیگران در بیابان سفر می‌کنند: گرفتاری و دردسر
یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.
یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می‌کنند: یک کار سخت در انتظار شماست.

 

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *