تعبیر خواب دیدن آهو در خواب - دیدن آهوی مرده در خواب نشانه چیست؟
تعبیر خواب دیدن آهو در خواب

تعبیر خواب دیدن آهو در خواب

تعبیر خواب دیدن آهو

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.
زن
کنیزک
فرزند
منفعت از زنان

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد، برای افراد جوان نشانه دوستی‌های پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.
اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد. اگر آهوی رام را دیدید، با بچه‌های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می‌شود.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند آهو بانگ می‌کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود.

تعبیر خواب آهوی مرده

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود.

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که آهو در خانه او بمرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به او رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

تعبیر خواب شکار آهو

ابن سیرین گوید:

اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید آهو شکار کرده‌اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب گرفتن آهو

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.

ابن سیرین:

اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کنیزکی فرزند آید.

تعبیر خواب شیر آهو

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که شیر آهو می‌خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *