تعبیر خواب ماهی از دیدگاه ائمه

تعبیر خواب ماهی از دیدگاه ائمه

تعبیر خواب ماهی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:
وزیر
لشکر
دختر
غنیمت
غم و اندوه
کنیزک هندو

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد.
ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

جابر مغربی نیز می‌گوید:

تعبیر ماهی تازه، غنیمت می‌باشد.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر ماهی کوچک، مسافرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

ماهی‌های بزرگ: رضایت
ماهی‌های کوچک: شکست

یوسف نبی علیه السلام گوید:

ماهی روزی است

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب خوردن ماهی

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید.
اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی قلیه ای از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

آنلی بیتون:

خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.

لیلا برایت:

خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‌ى بیمارى است.

تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو…)
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
ماهی سفید بخت و اقبال است.
ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.
ماهی سرخ فر و شکوه است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

اچ میلر مى‌گوید:

اگر در خواب ماهى آزاد ببینید، به این معنا است که آینده‌ى درخشانى خواهید داشت.
دیدن ماهى ساردین در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.
دیدن ماهى طلایى در خواب، علامت آن است که ازدواج موفقى خواهید داشت.

برایت مى‌گوید:

اگر در خواب ماهى بزرگى ببینید، یعنى درآمد خوبى خواهید داشت.
دیدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.
دیدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است که اقبال و شانس به شما رو آورده است.
دیدن ماهى کولى در خواب، نشانه‌ى شنیدن اخبار ناخوشایند است.

تعبیر خواب گرفتن ماهی

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *