تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ

کلاغ و زاغ از حیواناتی هستند که در بیداری با صدای خود غربت و غم را تداعی کرده و دیدنشان در خواب به خوبی تعبیر نشده است.

زاغ به تعبیر مطیعی تهرانی انسانی است خلاف کار و دیدن کلاغ در خواب نیز تعبیری مشابه خواهد داشت.

آیا شنیدن صدای کلاغ نشانه ای از اخبار بد است؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کلاغ در خواب‌های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.

اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌گوید.

اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آن‌ها رانبینید به غربت و تنهایی دچار می‌گردید.

اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می‌رسد.

آنلی بیتون می‌گوید:

شنیدن غارغار کلاغ در خواب، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می‌دهید.

اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که فریب زنی را خواهد خورد.

تعبیر خواب کلاغ از دید امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام صادق (ع) میفرماید کشتن و از بین بردن کلاغ ها در رویاهای ما نیکو است و به معنی عزمی جدی برای مبارزه کردن با سختی ها می باشد.

تعبیر خواب کلاغ از دید حضرت یوسف (ع)

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگویی که به وی اظهار دوستی کند.

تعبیر خواب کلاغ از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب جوجه کلاغ: اگر دیدی یک کلاغ ماده مقابل چشمان تو جوجه میگذارد و یا سرو بدن جوجه را بیرون از تخم میبینی دلالت بر این دارد که تو در اینده نزدیک صاحب فرزند دختر میشوی و اگر مجرد بودی نزدیک ترین آشنای تو صاحب فرزند دختر خواهد شد.

تعبیر خواب شکار کردن کلاغ:

اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند.

تعبیر خواب قار قار کلاغ:

اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

تعبیر خواب کلاغ از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کلاغ سیاه: کلاغ های سیاه به نشانه فرزند و یا طفل پسر و کلاغ هایی بارنگ و پر و بال سیاه و سفید به نشانه ی فرزند دختر است.

درباره نویسنده

همه چیز از یک رویای بزرگ شروع میشه

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *