تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب گرگ تعبیر خواب حمله گرگ به انسان تعبیر خواب کشتن گرگ تعبیر خواب کامل گرگ تعبیر خواب گرگ از امام صادق تعبیر خواب گرگ از محمد بن سیرین – اگر در رابطه با گرگ خوابی دیده اید حتما این مطلب را مطالعه نمایید.

✔️ تعبیر دیدن گرگ در خواب و رویا

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:

دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است. شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید.

به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد.

دیدن گرگ سفید در خوابتان نشانه ای از شجاعت و پیروزی است. شما توانایی دارید که حتی در تاریک ترین ساعات هم نور را ببینید. دیدن گرگ سیاه در خوابتان بیانگر سایه شماست. ویژگی هایی از گرگ هست که شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز می زنید.
خواب دیدن اینکه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت است. راز های خاصی به شما نمایش داده خواهد شد. اگر شما در خوابتان توسط یک گرگ تعقیب می شوید، بیانگر این است که مشتاق نیستید با یک مساله روبرو شوید که به صورت منفی روی زندگی تان اثر می گذارد. به جایش از آن فرار می کنید.

شنیدن زوزه ی گرگ در خوابتان بیانگر درخواست کمک از کسی در زندگی بیداری تان است.

خواب دیدن اینکه شما گرگ هستید بیانگر این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید.

✔️ تعبیر خواب گرگ

به گفته معبرین غربی گرگ در خواب نماد زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد به نفس و غرور است.
دیدن گرگ در خواب بر دو وجه مثبت و منفی است.

جنبه مثبت

با دیدن این خواب شما می‌توانید خونسردی خود را در هر شرایطی حفظ کنید.

جنبه منفی

دیدن گرگ در خواب بیانگر دشمنی و تهاجم است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گرگ بر سه وجه است.
زن
کنیزک
خادم

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن گرگ در خواب، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می‌کنند.

✔️تعبیر خواب حمله گرگ

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد.

تعبیر خواب کشتن گرگ

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید گرگی را می‌کشید، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.

تعبیر خواب زوزه گرگ

مطیعی تهرانی:

صدای زوزه گرگ نشان از خبر ناگوار و نا امیدی دارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

گرگی که زوزه می‌کشد:

شخصی می‌خواهد از شما سبقت بگیرد

آنلی بیتون می‌گوید:

شنیدن زوزه گرگ در خواب، علامت آن است که اتحادی نهانی، شما را در رقابتی صادقانه، به شکست می‌کشاند.

ابراهیم کرمانی:

اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن ظفر یابد.

 

درباره نویسنده

موفق خواهم شد نه فورا ... ولی حتما ...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *