تعبیر دیدن ستاره در خواب

تعبیر دیدن ستاره در خواب

✔️حضرت دانیال گوید:

ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ستارگان می‌لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد.

اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد.

اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد.

✔️ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد.

اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.

معبرین غربی گویند: دیدن ستاره در خواب نشانه درخشندگی، بدست آوردن و آرزوهای بلند پروازانه است.

شما آینده‌ای دخشان خواهید داشت که همگی بستگی به تصمیماتی که خواهید گرفت دارد. البته موقعیت قرارگیری ستارگان در تعابیر آن تأثیر گذار می‌باشد ولی به طور کلی دیدن ستارگان در خواب آینده خوبی را برای بیننده خواب بیان می‌کند.

اگر در خواب دیدید که ستاره‌ها در آسمان سوسو زده و محو می‌شوند تغییراتی متفاوت و اتفاقاتی در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد.

اگر ستارگان بر سر بیننده خواب فرود آمدند غم و اندوهی در اقوام او بوجود خواهد آمد.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید.

اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد. ابراهیم کرمانی گوید:

✔️حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است.
فقیهان.
علما و دانشمندان.
قاضیان.
خلفا.
وزرا.
دبیران و نویسندگان.
خزانه داران.
مردمان جنگجوی.
شاگردان.
اگر بیند که بر ستاره دست یافت، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا گردد.

✔️تعبیر ستاره در خواب

۱ـ اگر خواب ببینید به ستارگانِ درخشانِ آسمان نگاه می کنید ، نشانه آن گاست که از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد .

۲ـ دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب ، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است .

۳ـ دیدن شهابی که از کنار ستارگان می گذرد ، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است .

۴ـ اگر خواب ببینید ستارگان به شکل مرموزی پدیدار و ناپدید می گردند ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می آید .

۵ـ اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می آید و به شما اصابت می کند ، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد .

۶ـ اگر خواب ببینید ستاره ها دور زمین می چرخند ، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد .

 

درباره نویسنده

همه چیز از یک رویای بزرگ شروع میشه

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *