تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر دیدن گربه در خواب

✔️محمدبن سیرین گوید

دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود.

اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد.

اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

✔️ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند.

اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

✔️حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گربه بر پنج وجه است.
اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چین).
سوم: بیماری.
چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

✔️تعبیر خواب گربه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد.

نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.

اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.

اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.

اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.

اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند

اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می‌شود.

اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.

اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.

اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

 

درباره نویسنده

همه چیز از یک رویای بزرگ شروع میشه

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *