جواب همه مراحل بازی فندق

جواب همه مراحل بازی فندق

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۵۰- ناز، وزن، موز، زمان، نماز، زانو، آزمون

۱۵۱- آهو، گره، گروه، گوهر، گواه، گهواره

۱۵۲- تمر، متر، تورم، مترو، تومور، موتور

۱۵۳- وات، اوت، کاتر، کروات، تکاور

۱۵۴- وان، تاب، ناب، نبات، نوبت، بتون، باتون، بوتان

۱۵۵- لات، فلک، تلف، کتف، آفت، کلفت، فلاکت، کفالت

۱۵۶- شوک، کاوش، پوشک، پوشاک

۱۵۷- لنت، ولت، نفت، فلوت، تلفن، تونل، تفلون

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۵۸- رعنا، عارف، زارع، فراز، نزاع، فرزان، فرناز، زعفران

۱۵۹- ختم، خام، تخم، اخم، خمر، خرما، تارخ، خمار، خاتم، مختار

۱۶۰- شنا، ننه، نان، آهن، نشان، شانه، نهان، نشانه

۱۶۱- عمر، رفع، عفو، مور، عمو، عرف، معرف، معروف

۱۶۲- ریش، آتش، شیر، آرش، آتی، تراش، شیار، ارتش، ترشی، آشتی، تایر، اتریش

۱۶۳- بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۶۴- آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک

۱۶۵- هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده

۱۶۶- بقا، جنب، باج، قاب، ناب، آقا، ناجا، نقاب، اجاق، باجناق

۱۶۷- هار، سری، ریه، هراس، سیاه، سایه، سیاره

۱۶۸- کما، کام، واکس، مسکو، ماسک، مسواک

۱۶۹- میت، تیم، سیم، تقی، مقیم، قسمت، قیمت، تیمم، تقسیم، مستقیم

۱۷۰- امت، عمل، علم، ملت، علت، عام، تامل، عالم، املت، عامل، تعامل، علامت

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۷۱- رنگ، نگر، فنر، نفر، فنگ، رینگ، فرنی، فرنگی

۱۷۲- مژه، رژه، پدر، مژده، مرده، درهم، پرده، پژمرده

۱۷۳- رقم، قبر، برق، قهر، مهر، قمر، رمق، مقبره

۱۷۴- درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، دکور، خوراک، خودکار

۱۷۵- سوت، تپه، توپ، هوس، سوپ، پوست، پسته، پوسته

۱۷۶- جدا، جسد، داس، سند، جنم، مسن، دنج، سمج، نماد، سمند، دامن، جامد، سجاد، سنجد، مساجد، دماسنج

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۷۷- دیس، دیه، تهی، دسته، تهیدست

۱۷۸- سفر، نفس، فنس، رها، سفره، سرفه، رفاه، فارس، رسانه، فرانسه

۱۷۹- اتو، تور، روس، سوت، راس، سوار، اورست، روستا

۱۸۰- اصل، خاص، اهل، خال، خلاص، خالص، خاله، خلاصه

۱۸۱- پاس، سپر، پسر، سوا، پروا، پارس، پارو، پاسور

۱۸۲- قسم، قوی، موسی، مقوی، موسیقی

۱۸۳- اشک، آشنا، انشا، اشکان، کاشان

۱۸۴- سال، کال، ساک، الک، ساکت، یکتا، کاست، تاکسی، اسکلت، کلیسا، اسکیت، استیک، استیل، لاستیک

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۸۵- جور، هوا، جار، رواج، جوهر، وراج، جارو، جواهر

۱۸۶- شام، شمع، منع، عمد، منش، دعا، دانش، معدن، داعش، معاش، دشمن، نادم، معنا، معاد، عمدا، معادن، دشنام، شمعدان

۱۸۷- اهل، حال، سلاح، ساحل، اسلحه

۱۸۸- رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه

۱۸۹- پاک، کاپ، پست، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، پاتک، ساکن، پستان، پستانک

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۹۰- فنر، نور، نفر، فروغ، روغن، فرغون

۱۹۱- درز، رود، روز، دره، هدر، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه

۱۹۲- اتم، علی، ملات، ملیت، عیال، علیم، مایع، تمایل، تعامل، تالیم، متعالی، عملیات

۱۹۳- تنگ، تنش، نشت، گشت، نشات، ناگت، انگشت

۱۹۴- مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم

۱۹۵- بنا، آبی، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، یابو، بینوا

۱۹۶- ماست، سالم، سلام، املت، تامل، مدال، سلامت، دستمال

۱۹۷- بوس، اسب، بوت، سنا، تاب، وانت، ستون، سونا، توان، تونس، ستوان، تناسب، تناوب، بوتان، بوستان

۱۹۸- کبری، کبیر، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، روبیک، میکروب

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۹۹- نیم، یمن، ولی، نیلو، مینو، لیمو، میلیون

۲۰۰- هنر، نهر، رهن، رنج، جین، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه

۲۰۱- گود، نود، دفن، نفس، گند، سود، سوگند، گوسفند

۲۰۲- دبیر، نبرد، نیرو، درون، نوید، دربی، بندری، بیرون، روبند، دوربین

۲۰۳- محو، حکم، محک، حکمت، موکت، حکومت

۲۰۴- وقت، قوت، قوی، قوا، تقی، تقوا، قاتی، یاقوت

۲۰۵- زبل، بغل، لبه، غزل، غاز، زاغ، باغ، اغلب، آبله، بالغ، زغال، غزال، زباله، بزغاله

۲۰۶- شوم، نوش، موش، دوش، دشمن، شنود، دمنوش

۲۰۷- رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، گرانش، نگارش، شناگر، انگشتر

۲۰۸- تمر، ترم، مری، رحم، تیر، حرم، رحمت، حریم، حرمت، ترحم، متحیر، تحریم

۲۰۹- یکان، مکان، امین، کیان، مینا، کمین، کمیک، کمانک، مکانیک

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۲۱۰- سرم، رسم، ورم، سوم، مسیر، مسری، مرسی، موسیر

۲۱۱- هند، آیه، یاد، دیو، دین، دهان، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه

۲۱۲- نام، زین، یزد، مزد، ناز، میز، ایمن، امید، زیان، ایزد، زمین، زمان، نماز، میدان، دینام، میزان، آنزیم، نامزدی

۲۱۳- تلف، ریل، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر

۲۱۴- هدا، گدا، گاز، آگاه، اهدا، آزاد، آزاده، زادگاه

۲۱۵- ریگ، گرو، گلو، گوی، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول

۲۱۶- رخت، تار، فرخ، آفت، فاخر، افترا، خرافات، افتخار

۲۱۷- فوت، فوق، وقف، افق، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۲۱۸- خرم، درد، مدد، خرد، خرمن، مخدر، مردد، خردمند

۲۱۹- آتش، تشک، کیش، کشت، شیک، کاشی، شاکی، کاشت، کشتی، شکایت

۲۲۰- شکار، کشور، آوار، روکش، کاوش، شورا، کاور، واشر، آشکار، کارواش

۲۲۱- دور، رود، شور، رشد، شوخ، رخش، خوش، خیر، دیش، شیخ، رویش، شوخی، خویش، رشید، خروش، خرید، درویش، خورشید

۲۲۲- زود، زوج، موز، موج، مجوز، مزدوج

۲۲۳- شاد، ادب، شدت، شاه، بها، شهد، دشت، دبه، تباه، شتاب، شهاب، تابش، ابهت، هشتاد، شهادت، تشابه، شباهت، بهداشت

۲۲۴- تیر، ترک، تیرک، کتری، حرکت، حیرت، تحرک، تحریک

۲۲۵- شهر، اره، آهو، پرش، راه، هوش، پره، پشه، پاره، شوهر، شوره، پوشه، رشوه، هاشور، شاهپور

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۲۲۶- سفر، تار، راس، ترس، سفت، افسر، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، سفارت

۲۲۷- سوار، راسو، روان، سارس، نارو، سانس، سوسن، سروان، سنسور، سانسور

۲۲۸- شکر، آجر، کشو، اوج، جوک، جوش، کاج، کرج، جاروکش، جوشکار

۲۲۹- آوا، آرا، شعر، عشا، شرع، عرش، شعرا، شعار، شعور، شروع، شاعر، اشعار، اعشار، عاشورا

۲۳۰- فال، ولت، آفت، وال، وات، الف، آلو، اول، لبو، فلوت، بلوا، بلوف، بافت، تابلو، فوتبال

۲۳۱- چاه، چاپ، چاره، پاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، پارچه، چهارپا

۲۳۲- کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، هاکی، کازیه، پاکیزه

۲۳۳- بار، ارز، پاس، ابر، زبر، ساز، راز، سرب، سبز، پرز، بارز، سراب، سرباز، بازرس، بازپس، بازپرس

۲۳۴- دست، سوت، شوت، سخت، تخس، خشت، سوخت، دوست، دوخت، دستخوش

۲۳۵- بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، باطل، طالب، اطلس، اسطبل

۲۳۶- قار، فقر، فرق، قیر، آریا، ایفا، فارق، افقی، فراق، آفاق، فقیر، رفقا، رفیق، فقرا، ارفاق، آفریقا

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۲۳۷- هتل، شته، هشت، تله، تلخ، لخت، لخته، شلخته

۲۳۸- مال، کال، ملک، کپل، کلم، پیل، پلک، کمپ، کامل، کمال، مالک، کلام، پلاک، مایل، کمیل، لامپ، کلیپ، پیام، پیامک، المپیک

۲۳۹- آتی، یاس، سست، ایست، سایت، تاسیس، سیاست

۲۴۰- دنج، جان، جشن، جواد، جادو، دانش، شنوا، جوان، وجدان، دانشجو

۲۴۱- ضبط، نبض، آبان، باطن، طناب، ضابط، انضباط

۲۴۲- خار، آخر، خدا، نرخ، خان، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، خارش، درخشان

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۲۴۳- نان، نقی، نوین، نانو، قانون، یونان، قانونی، قوانین

۲۴۴- کتب، باک، نوک، کوبا، باکو، بانک، کتاب، تنبک، بوتان، تناوب، باتون، تنباکو

۲۴۵- گاو، رنج، نور، جنگ، گنج، جگر، نگار، جارو، گران، نوار، واگن، جانور، انگور، جنگاور

۲۴۶- مات، عام، جام، تاج، جمع، عاج، تجمع، جامع، جماعت، اجتماع

۲۴۷- اشک، آرش، ترک، ارتش، تراش، اراک، کارت، راکت، ترکش، تشکر، ترشک، شراکت، کشتار، اشتراک

۲۴۸- رویا، آریا، یاور، خاور، راوی، خیار، اخوی، اخروی، اواخر، خاویار

۲۴۹- وزن، نوه، وزنه، نیزه، زینب، بیوه، بوزینه

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *