دانستنی های ناباروری

دانستنی های ناباروری

ھمھ چیز درباره ناباروری 

ناباروی بھ ناتوانی زوجین برای باروری پس از یکسال نزدیکی بدون پیشگیری گفھ می شود.بنابراین تا یکسال

باید فرصت داد تا مشخص گردد آیا زن و شوھر در تعریف نا باروری قرار می گیرند یا خیر مگر آنکھ مشکل

دیگری بھ طور ھمزمان وجود داشتھ باشد کھ نیاز بھ بررسی زودتر داشتھ باشد.احتمال بارداری در یک زوج

نرمال ٢٠تا ٢۵ %در ماه و٧۵ %در ۶ماه و ٩٠ %در یک سال می باشد.

بیشتر حاملگی ھا ھنگامی رخ می دھد کھ نزدیکی طی ۶روز قبل از تخمک گذاری (حدود روز چھاردھم سیکل قاعدگی)

انجام شود و تعداد کمی از بارداری ھا پس از روز تخمک گذاری رخ می دھند. میزان باروری در مرد و زن در

٢۴سالگی حداکثر است و پس از آن کاھش می یابد. ١۵ %از زوج ھا علیرغم تلاش برای بارداری طی یک ساال حاملھ

نمی شوند

از کل موارد ناباروری ٢٠ %علت ناباروری فقط مربوط بھ مرد می باشد و در ٣٠ تا ۴٠ %موارد علت

ناباروری مربوط بھ ھر دو نفر می باشد.در ارزیابی زوج ناباروری بھ شرح حال دقیق، معاینھ، آزمایشات لازم و روش

ھای تشخیصی تخصصی نیاز است.

شرح حال

دانستنی های ناباروری
دانستنی های ناباروری

این شرح حال شامل موارد بسیار ریز مانند ژل یا ماده لغزنده کننده ای کھ برای نزدیکی استفاده می شود نیز می گردد،

زیرا بسیاری از این مواد اسپرم ھا را می کشند یا عملکرد آنھا را مختل می کنند.

در بررسی مردان شرح حال موارد زیر بسیار مھم است:

سابقھ بیضھ نرول نکرده، جراحی لگن یا گردن مثانھ، عفونتھای ادراری یا بیضھ ھا، سابقھ اوریون بھ ویژه پس از بلوغ،

سابقھ بعضی سرطان ھا مانند لنفوم، سرطان بیضھ یا انجام شیمی درمانی یا رادیوتراپی برای درمان سرطان ھا

و…..بیماری ھای تب دار می توانند باعث اختلال در آزمایش اسپرم بھ مدت یک تا سھ ماه شوند.

برخی داروھا مانند نیتروفورانتویین، سایمتدین، وراپامیل، نیفدیپین، سولفاسالارین و…نیز می توانند اسپرم سازی را

مختل کنند.کشیدن سیگار، مصرف تریاک، الکل، کوکایین، ماری جوآنا و سایر مواد مخدر نیز اثرات نامطلوبی بر کیفیت

اسپرم ھا می گذارند.حشره کش ھا و سموم مورد استفاده در کشاورزی ممکن است بر بیضھ ھا و تخمدانھا اثرات منفی

داشتھ باشد.در برخی مطالعات مطرح شده کھ سونا و وان آب گرم در دراز مدت می تواند موجب کاھش حرکت اسپرم ھا

گردد.

بر اساس مجموع شواھد بھتر است بیضھ ھا را با پوشیدن لباس زیر نازک ،گشاد ونخی خنک نگھ داشت و بھ ویژه در

مشاغلی کھ با گرمای شدید سر وکار دارند توصیھ می شود بیضھ ھا با آب خنک مداوم شستشو شوند

از نکات دیگر مھم

در شرح حال مسائل مربوط بھ نزدیکی است کھ باید در مورد میل جنسی و تمایل زوجین بھ نزدیکی ،توانایی نعوظ آلت

و انزال و دفعات نزدیکی در ھفتھ اشاره نمود. دفعات نزدیکی از این جھت دارای اھمیت است کھ ممکن است زن

وشوھر بھ واسطھ شغلی دور از یکدیگر باشند(مانند راننده ھا یا کارگرانی کھ مدت طولانی در شھر دیگری سر کار

ھستند) و چون نزدیکی باید حوالی زمان تخمک گذاری باشد احتمال باروری در این افراد کاھش می یابد.

معاینھ

در معاینھ باید صفات ثانویھ جنسی و وضعیت بلوغ مانند قد بیمار، رویش موھا ی صورت و بدن ،اندازه بیضھ ھا و آلت،

وضعیت مجرا، وجود واریکوسل بزرگی پستانھا و … را نظر داشت.

آزمایشات

پس از معاینھ نوبت بھ آزمایشات مورد نیاز می رسد کھ مھمترین آنھا آزمایش آنالیز منی یا اسپرموگرام یا Semen

Analysis می باشد. کھ باید حداقل دو یا سھ آزمایش منی برای تصمیم گیری وجود داشتھ باشد. با توجھ بھ حساسیت این

آزمایش باید در آزمایشگاھی انجام گردد کھ بھ طور تخصصی این آزمایش را انجام می دھند

پس از مشاھده آزمایشات اسپرم با توجھ بھ معاینھ و نتیجھ آزمایشات ممکن است نیاز بھ آزمایشات تکمیلی خون مانند

بررسی ھورمونی و ھمچنین سونوگرافی بیضھ ھا یا بررسی ژنتیکی و کروموزومی باشد کھ در این مرحلھ در خواست

می گردد.

تصمیم گیری

پس از کامل شدن بررسی ھا یا مرد از ھر نظر نرمال می باشد(کھ در این صورت تمرکز درمان روی ھمسر وی

صورت می گیرد و سیر درمان ادامھ می یابد.) یا در قسمتی از بررسی شامل معاینھ و آزمایشات دچار اشکال است کھ

در این صورت مشکل یا با کمک جراحی (مانند واریکوسل) یا با تجویز دارو تحت درمان قرار می گیرد. در مواردی کھ

آزمایش اسپرم حداقل برای دوبار صفر اعلام شده است با توجھ بھ معاینھ، اندازه بیضھ ھا، نتایج آزمایشات و… برای

بیمار بھترین تصمیم گرفتھ می شود.

در بیشتر مواردی کھ تعداد اسپرم ھا صفر می باشد نیاز بھ نمونھ گیری یا تکھ برداری از بیضھ ھا وجود دارد و در

صورتی کھ در نمونھ برداری اسپرم مشاھده شد برای لقاح خارج رحمی از آن استفاده می گردد. اگر مشخص شود کھ

امکان بارداری با روش طبیعی بسیار کم یا غیر ممکن است از روش ھای کمک باروری مانند لقاح درون آزمایشگاھی

استفاده می شود.

 

ارزیابی خانمھا

این مسئلھ در حیطھ فعالیت ھمکاران متخصص زنان و زایمان می باشد اما در اینجا بھ طور خلاصھ بھ آن اشاره می

شود:

اختلالات تولید مثلی خانم ھا در سھ چھارم زوج ھای نابارور دیده می شود

و شایعترین آنھا عبارتند از:

١-اختلالات تخمک گذاری

٢-اختلالات لولھ ھای فالوپ

٣-اندومتریت یا التھاب لایھ ھای داخلی رحم

۴-اختلالات مخاط دھانھ رحم

۵-اختلالات ھورمونی

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *