درمان نازائی با روش لاپاروسکوپی

درمان نازائی با روش لاپاروسکوپی

آنچھ باید در مورد تشخیص ودرمان نازائی با روش لاپاروسکوپی بدانید

لاپاروسکوپی چیست؟

لاپاروسکوپی یک روش جراحی نوینی است کھ بھ جراح این امکان را میدھد کھ از طریق
چند برش بسیار کوچک دستگاه لاپاروسکوپ و وسایل جراحی را وارد بدن کند.یک لاپاروسکوپ در واقع یک
لولھ حاوی فیبرھای نوری ویک تلسکوپ است کھ بھ یک دوربین ویک کابل نوری متصل است.
جراح با استفاده از لاپاروسکوپی توانائی ان را می یابد کھ بدون انجام برشھای بزرگ داخل لگن و شکم را ببیند وحتی
جراحی ھای مھمی را انجام دھد.

چھ وقتی لاپاروسکوپی در نازائی انجام می شود؟

درمان نازائی با روش لاپاروسکوپی
درمان نازائی با روش لاپاروسکوپی

پزشک شماممکن است جھت دریافتن علت نازائی شما روش جراحی
لاپاروسکوپی را پیشنھاد کند.معمولا“پس ازاین کھ سایرتستھای تشخیص نازایی انجام و تکمیل شد این روش پیشنھاد می
شود

اگرشمادردھای لگنی دارید این دردھا ممکن است نشانھ ای ازالتھاب مزمن لگن یا اندومتروزیوزیس باشد.
این روش برای تشخیص ودرمان چسبندگیھای ناشی ازاین بیماریھا پیشنھاد می شود

ممکن است در عکس رادیولوژی،
ھیستروسالینگوگرافی یا بستھ بودن یک یاھردو لولھ گزارش شود.شاید دچارسندرم تخمدان پلی کیستیک باشید کھ بھ
درمانھای معمول دارویی پاسخی نداده اید و یا کیست ھای بزرگ تخمدان داشتھ باشید.

با لاپاروسکوپی بدون این کھ برش بزرگی روی شکم داده شود داخل لگن بھ خوبی دیده می شود.تلسکوپ با بزرگنمایی
ھشت برابر، دیدبھتری بھ جراح می دھد .جراح ازیک برش یک سانتیمتری تمام حفره شکم ولگن شمارا می
بیند.ودرصورت وجود چسبندگی می تواند چسبندگیھا را آزادکند

البتھ ھرلولھ رحمی بستھ را نمی توان احیاء ، وھر
چسبندگی رانمی توان آزاد کرد.اما جراحی کیست تخمدان درھراندازه ای ، با لاپاروسکوپی بھ خوبی قابل انجام است.
دربیماری اندومتروزیوزیس کھ بھ صورت گسترده ای لگن را درگیر می کند با لاپاروسکوپی درمان بھتری محقق می
شود. درسندرم تخمدانھای پلی کیستیک جراح می تواند تعدادی از کیستھای ریز تخمدان را کوتر کند(بسوزاند) وبا کوتر

قستمی ازنسج تخمدان میزان اندروژنھا را پایین آورد و تعادل ھورمونی ایجادکند.این کار بھ باروری طبیعی کمک قابل
توجھی می کند. ھمچنین لاپاروسکوپی جھت تشخیص و درمان حاملگی خارج از رحم بھ کارمیرود.

چگونھ لاپاروسکوپی انجام می شود؟

لاپاروسکوپی دربیمارستان و زیربیھوشی عمومی انجام می گیرد . جراح ممکن
است دستورھایی جھت آمادگی قبل از جراحی بھ شما بدھد، ازقبیل ناشتابودن(حداقل ھشت ساعت قبل از جراحی) ویا
مصرف شیاف برای تخلیھ روده ھاو…

دراتاق عمل ابتدا از طریق رگ دستتان مایع و داروھای آرام بخش تزریق می شود.ماسکی روی صورتتان قرار می
گیرد و سپس بھ طور کامل بیھوش می شوید(بیھوشی موضعی یا نخاعی در روش جراحی لاپاروسکوپی امکانپذیر
نیست). پس از بیھوشی کامل ، جراح برش کوچک یک سانتیمتری اطراف ناف ایجاد می کند. سوزنی توخالی از طریق
این برش وارد شکم می شود و ازاین طریق گاز دی اکسیدکربن وارد شکم می شود.

البتھ فشار شکم و مقدار ورودی گاز با دستگاھی کاملآ“ کنترل می شود.پس از آنکھ فضایی مناسب درداخل شکم بھ
وجود آمددستگاه لاپاروسکوپ از این سوراخ و وسایل جراحی ازطریق سوراخھای کوچکتری وارد بدن می شود.
جراح زیر دید کامل کارجراحی را انجام می دھد.

چھ احساسی حین عمل و پس از آن خواھید داشت؟

درطول جراحی بیمار کاملا“ بیھوش بوده و ھیچ دردی را حس نمی
کند.پس از بھ ھوش آمدن ممکن است سوزشی در گلو احساس کند. این حس بھ علت تعبیھ لولھ ای درگلو برای انتقال
اکسیژن است کھ درست قبل از بھ ھوش آمدن خارج می شود

ممکن است بھ خاطر برشھای کوچک سوزشی اطراف
آنھا احساس شود، ولی این درد بھ مراتب کمتراز روش جراحی باز، با برشھای بزرگ است.

ھمچنین ممکن است گاز دی اکسیدکربن باعث دردی درشانھ چپ بیمارشود کھ رفع آن کمی طول بکشد. بیمار می تواند
ھمان روز عمل و یا روز بعد بیمارستان را ترک کند

این امر بستگی بھ وسعت جراحی انجام شده دارد

ریسک ھای لاپاروسکوپی کدام اند؟

چون بھ ھرحال لاپاروسکوپی یک روش جراحی بھ شمارمی رود ممکن است
عوارضی داشتھ باشد کھ بھ مراتب از عوارض جراحی باز کمتراست.عوارضی نظیر عفونت زخم جراحی و ھماتوم
دیواره شکم ویا عوارضی چون صدمھ بھ اعضای داخل لگن کھ نادر است اما ممکن. این بھ تجربھ و تکنیک جراح و
نیز بھ شدت بیماری و چسبندگیھای بدن بیمار بستگی دارد. عوارض ناشی از بیھوشی عمومی ھمانند جراحی باز وجود
خواھد داشت.

نتایچ عمل لاپاروسکوپی در نازایی جراح بھ خوبی می تواند داخل لگن را دیده و رحم و لولھ ھای رحمی و تخمدانھا را
ارزیابی کند. از طریق دھانھ رحم محلول رنگی و استریل را وارد رحم کرده و باز بودن لولھ ھا را بررسی کند و
درصورت بستھ بودن لولھ ھا آنھا را ترمیم نماید

چسبندگی ھای لگن را آزاد و از نظر وجود آندومتریوزیس بررسی کند
و نمونھ برداری لازم را انجام دھدوکیست ھای تخمدان و میومھای کوچک را در صورت لزوم خارج کند.بنابراین شما
ممکن است پس ازگذشت چندماه از جراحی ، بھ طور طبیعی باردار شوید.اگر چنین اتفاقی نیفتاد بھ درمان دارویی نیز
نیاز خواھید داشت.

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *