راه های پیشگیری از اچ آی وی در بارداری

راه های پیشگیری از اچ آی وی در بارداری

برنامھ ترویج کاندوم در AIDS/ HIV

ترویج کاندوم دربرگیرنده مجموعھ مداخلاتی است کھ برای ترویج ، پذیرش شیوه ھا و استراتژیھای ھدفمند ،
بمنظور افزایش سطح مقبولیت ، دسترسی آسان و استفاده از کاندوم بکار می رود

چرا این ترویج مھم است ؟

ترویج کاندوم کلید استراتژی AIDS/ HIV است . برای اینکھ :

استفاده مداوم و صحیح از کاندوم بطور قابل ملاحظھ ای ریسک خطرات ناشی از HIV و دیگر بیماریھای منتقلھ از
طریق آمیزش جنسی (STIs( را کاھش می دھد .
کاندوم بطور ھمزمان از حاملگی ناخواستھ و امکان انتقال STIs/ HIV جلوگیری میکند.

چگونھ این مھم (ترویج کاندوم ) را انجام دھیم ؟

ترویج کاندوم باید بھ عنوان بخشی از استراتژی جامع جھت ترویج رفتار جنسی ایمن باشد .

شبکھ ( فعالیت )

مدیران برنامھ و دیگر نیروھای درگیر در برنامھ کنترل AIDS/ HIV نیاز دارند تا با بسیاری از پارتنرھا کار کنند تا
امکان ترویج کاندوم فراھم شود.یک نیاز مرتبط با موضوع ، فراھم ساختن برنامھ ھای توزیع رایگان ، عرضھ و فروش
عمومی کاندوم است . رویکردھای چندبخشی شامل : دولت ، آژانسھای غیر دولتی ، انجمن ھاوگروھھای داوطلب ،
رسانھ ھای گروھی و بخش ھای خصوصی است کھ باید پذیرای اجرای این طرح باشند .

دسترسی مطمئن

موانع دسترسی میتواندازطریق برنامھ ھای توزیع رایگان کاندوم کاھش یابد. عرضھ عمومی کاندوم در کاھش قیمت آن
موثر و مفید بوده و کاندوم می تواند بھ آسانی از طریق بخشھای خصوصی (فروشگاھھای خصوصی ) توزیع وارائھ
شود.بکارگیری شیوه کاھش ، کم کردن مالیات و عوارض گمرکی و استفاده از روشھای عرضھ کارآمد می تواند قیمت
کاندوم را کاھش دھد. توزیع می توانداز طریق کلینیکھای سنتی بھداشت خانواده و داروخانھ ھا گسترش یافتھ و سـوپر
مارکتھا ، بقالیھا ، مغازه ھای روستائی ، دانشگاھھا ، کارگاھھا ، گاراژھا، کاباره ھاو دیگر بازارھای غیرسنتی را شامل
شود.

برنامھ (روش کار) کاندوم

راه های پیشگیری از اچ آی وی در بارداری
راه های پیشگیری از اچ آی وی در بارداری

برنامھ (روش کار) کاندوم شامل سھ زمینھ :

تقاضا ، عرضھ و خدمات حمایتی ( پشتیبانی )می باشد . ھرحوزه
ضرورتھای متفاوت خاص خود را دارد ، کھ برای اینکھ استفاده از کاندوم در سطح ملی افزایش یابد ، نیاز بھ شناسائی
دارد
برنامھ کاندوم ، شیوه ای را نیاز خواھد داشت تا نھ فقط کاندوم مردان را شامل شود بلکھ شرائطی را ایجاد نماید کھ
کاندوم زنان رانیز معرفی نماید. کاندوم زنان محصولی نسبتا جدید بوده و روش جلوگیری است کھ می تواند بھ پیشگیری
از انتقال HIV در زنان کمک نماید.کاندوم زنان یک غلاف پلاستیکی است کھ زنان قبل از عمل مقاربت در واژن خود
قرار میدھند. معرفی دقیق این طرح ، میتواند بھ اطمینان بخشی پذیرش آن در سازندگان این روش ، ارائھ کنندگان خدمات
و در نھایت استفاده کنندگان کمک کند.

ترویج کاندوم ھمچنین میتواند بھ محافظت دو جانبھ کمک نماید. محافظت دوجانبھ شامل محافظت ھمزمان درمقابل
حاملگی ناخواستھ و امکان انتقال STIs/ HIV.و ھرآنچھ کھ استفاده مداوم از کاندوم و ترویج کاندوم ر ا در برمیگیرد
شامل می شود .

همچنین بخوانید:اطلاعات اساسی درمورد HIV و بارداری

مداخلات ویژه ھدفمنددر تجارت جنسی (مصرف صددرصدی کاندوم )

الگوی استفاده صددرصدی از کاندوم ، بدنبال اطمینان بخشی است تا بطور دائم در ھررابطھ جنسی بین روسپی و

مشتریان وی از کاندوم استفاده شود، و این شامل :

ضرورت تشکیل کمیتھ ھمکاری با مقامات دولتی منطقھ (استانداری ، فرمانداری ) ، مجریان قانون و مراکز ارائھ
خدمات بھداشتی در اجرای این شیوه .

ضرورت ایجاد آموزشھای مجزا برای روسپیان و مشتریان آنھا .

ضرورت تامین کاندوم بصورت آسان و قابل دسترس .

تعریف ضمانت اجرائی برای موسساتی کھ با برنامھ مصرف صددرصدی کاندوم موافق نیستند.

اطمینان بخشی کیفی کاندوم

یک استاندارد بین المللی برای تولید جداره لاستیک کاندوم مردان وجوددارد. کیفیت تولید یک موضوع عمده و اساسی
است ، کیفیت پایین کاندوم اطمینان بخش بودن تولید و استفاده از کاندوم را در برنامھ ترویج کاھش می دھد . کیفیت
کاندوم می تواند ناشی از فرایندھای تولید متنوع باشد . برای حفظ مشتریان یک شیوه و خط مشی اصولی و ثابت وجود
داردکھ ابتدا قابلیت عرضھ را برای تولید یک محصول کیفی ، سپس محصول تولید شده را قبل از ورود بھ بازارآزمایش
می کند.این اطمینان بخشی درخصوص استانداردھای لازم برای محصول تولید شده پیش از آنکھ کاندوم بھ کشورھای
متقاضی خرید صادر شود لحاظ می شود. اطمینان کیفی کاندوم تولید شده در نشریات WHO) ، لاتکس کاندوم مردان ـ
ویژگی و راھنمای تھیھ کاندوم ) بھ تفصیل بیان شده است

اطلاعات ھزینھ ای برنامھ

ھزینھ توزیع کاندوم در مقیاس گسترده بستھ بھ این است کھ آیا کاندوم تھیھ شده بصورت تجاری تولید شده ویا از طریق
برنامھ ھای عرضھ عمومی فراھم شده است .نکتھ مھم این است کھ کاندوم مورد استفاده حداقل قیمت و حداکثر اثربخشی
را در پیگیری از STI / HIV داشتھ باشد . جدیدترین یافتھ ھا در بررسی اخیر حاکی از آنست کھ افزایش ھر DALY
دامنھ ای بین ٩٩ ـ ١ دلار ھزینھ داشتھ است .با افزایش توزیع کاندوم زنانھ در میان زنــان workers SEX ھزینھ اثر
بخشی مصرف کاندوم در کاھش ریسک عفونت HIV افزایش یافتھ است

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *