عوامل ایجاد اوتیسم در جنین

عوامل ایجاد اوتیسم در جنین

مواد شیمیایی موجود در ھوا و بروز اوتیسم در جنین

برخی از رایحھ ھا در دوران بارداری می توانند اثراتی خطرناک بر رشد جنین و ابتلای او بھ انواع بیماری ھا
داشتھ باشند .

کارشناسان ھشدار می دھند، مواد شیمیایی موجود در ھوا مانند آلودگی ھوا، اسپری ھای افشانھ، خوشبوکننده ھا و مواد
شیمیایی متصاعد شده از کارخانھ ھا می توانند منجر بھ بروز بیماری اوتیسم در نوزادان بدنیا نیامده شوند.

گفتنی است، بر اساس جدیدترین تحقیقات کارشناسان دانشگاه کالیفرنیا بر روی ھزار زن باردار مواد شیمیایی می تواند
باعث تاثیرات مخرب در ھنگام توسعھ ی مغز جنین شود.

عوامل ایجاد اوتیسم در جنین
عوامل ایجاد اوتیسم در جنین

بررسی ھا نشان می دھند، زنانی کھ در مجاورت نزدیک با مواد شیمیایی و انواع آفت کش ھا دارند تا ٣ برابر بیشتر احتمال
دارد کھ صاحب فرزندی مبتلا بھ اوتیسم بھ نسبت سایر افراد شوند.

کارشناسان حتی زندگی در مزارع کھ در آن از آفت کش ھای صنعتی و زراعی استفاده می شود را برای ابتلای کودکان بھ
بیماری اوتیسم موثر می دانند

و عنوان می دارند کھ تنھا آلودگی ھوای شھری مسبب ابتلای نوزادان بھ بیماری اوتیسمنیست.

پژوھشگران بویژه ھشدار می دھند،

در معرض آفت کش ھای شیمیایی واقع شدن در ٣ ماھھ آخر بارداری می تواند بسیار
برای سلامت نوزاد خطرناک باشد

تاثیر آلودگی ھوا بر جنین

آلودگی ھوا یکی از مشکلات مھم شھرھای بزرگ و صنعتی است و سلامت ساکنان این شھرھا را تھدید می کند…
خیلی از خانم ھا می پرسند

آیا سکونت در مناطق آلوده می تواند باعث زایمان زودرس و تولد نوزاد با وزن کم باشد
یا اینکھ در ماه ھای اول بارداری بھ دلیل فقدان اکسیژن ،

جنین دچار ناھنجاری شود یا مادر باردار ھنگام زایمان
با مشکل مواجھ شود ؟

در این باره باید گفت میزان آلودگی ھوا در مناطق مختلف یکسان نیست و در برخی از شھرھا شدت آن بسیار بالاست.

شدت آلودگی ھوا بیشترین تاثیر را در سلامت جنین و مادرباردار دارد

مثلا سلامت کسانی کھ شغلشان ایجاب می کند مدام در خیابان باشند بھ دلیل اینکھ بیشتر در معرض ترکیبات گوگرد و… ھستند،

در مقایسھ با افرادی کھ برای مدتی کوتاه در معرض ھوای آلوده قرار می گیرند، بیشتر در معرض خطر است.

در مورد ارتباط بین استنشاق ھوای آلوده و سقط جنین، مطالعھ ھای معدودی انجام شده است و ھنوز ثابت نشده کھ آلودگی

ھوا باعث بروز ناھنجاری جنین شود و اگر ھم چنین باشد،

احتمال آن بسیار کم است بنابراین مادران باردار نباید نگرانباشند.

البتھ در این زمینھ ارائھ آموزش ھایی در زمینھ آثار سوءآلودگی ھوا بر بارداری بھ خانم ھای ساکن در مناطق شلوغ و

آلوده شھر و ھمچنین اتخاذ راھکارھایی برای کاھش آلاینده ھا اھمیت دارد،

بنابراین توصیھ می شود زنان باردار درروزھای آلوده کمتر از محیط خانھ بیرون بیایند و زنانی ھم کھ قصد بارداری دارند،

بھتر است بدانند اواخر اسفندبھترین زمان برای این کار است چون در این زمان از وارونگی و اوج آلودگی ھا کھ در زمستان شایع میشود،
خبری نیست.

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *