فیبروم رحم علائم و درمان آن

فیبروم رحم علائم و درمان آن

میوم یا فیبروم رحم

میوم توده خوش خیم است کھ از بافت عضلھ رحم منشا می گیرد .سایز ـ شکل و محل میومھا ممکن است بسیار

متفاوت باشد .آنھا ممکن است داخل رحم یا روی سطح بیرونی رحم و یا داخل دیواره رحم باشد. یک خانم ممکن

است یک میوم یا چندین توده با سایزھای مختلف داشتھ باشد. یک میوم می تواند مدت طولانی کوچک باقی مانده و

ناگھان بھ سرعت رشد کند. و یا طی چند سال بھ کندی رشد کند.

میومھا در زنان سنین ٣٠ تا ۴٠ سال بسیار شایع می باشد اما ممکن است در ھر سنی باشد. آنھا ھمچنین در سنین جوان

بھ سرعت رشد می کند.

فیبروم رحم علائم و درمان آن
فیبروم رحم علائم و درمان آن

علائم میوم

 • تغییرات در قاعدگی
 •  دوره ھا طولانی تر یا شدیدتر یا بھ دفعات بیشتر
 •  درد قاعدگی
 •  خونریزی واژینال در زمانھایی غیر از قاعدگی
 • کم خونی ناشی از دفع خون زیاد
 •  درد
 • درد شکم یا پشت کمر
 •  درد حین سکس
 •  احساس فشار
 •  اشکال در دفع ادرار یا تکرر ادرار
 •  یبوست
 • درد مقعد
 • یا اختلال در حرکات روده
 • کرامپ شکم
 •  رحم و شکم بزرگ
 • سقط
 •  نازایی

میومھا ھمچنین ممکن است ھیچ نشانھ ای نداشتھ باشد و یا حین معاینھ روتین لگنی شناختھ یا طی بررسی مشکلات دیگر

شناختھ شود.

عوارض میوم

میومھایی کھ با پایھ بھ سطح خارجی رحم چسبیده اند می تواند دور پایھ خود چرخیده و درد و تھوع و یا تب ایجاد کند.

میومھایی کھ بسرعت رشد میکنند نیز می تواند درد زیاد تولید کنند . بسیار بندرت تغییرات سرطانی در میوم ایجاد می

شود. یک میوم بسیار بزرگ ممکن است التھاب شکم ایجاد کند کھ حتی معاینھ لگنی را مشکل کند.

ھمچنین میومھا می تواند باعث نازایی شود اگر چھ علل دیگر شایعتر می باشد کھ با رد کردن علل دیگر اگر میوم تنھا

عامل نازایی شناختھ شود ،بعد از درمان آن خانم می تواند باردار شود.

 تشخیص میوم رحمی

اولین نشانھ ھای میوم رحمی می تواند طی معاینھ روتین لگنی شناختھ شود. تعدادی از تتھای دیگر شامل:

 • سونو
 •  ھیستروسکوپی
 •  ھیستروسالپنگرگرافی
 • سونو ھیستروگرافی
 •  لاپاروسکوپی
 • تستھای تصویربرداری مانند MRI و CTSCAN بندرت برای تشخیص میوم بکار می رود. تعدادی از آنھا برای
 • بررسی سیر رشد میومھا طی زمان بکار می رود

درمان

میومھایی کھ علامتی ندارد یا کوچک ھستند یا نزدیک سن یائسگی ھستند اغلب نیازی بھ درمان ندارند. علائمی کھ نیاز

بھ درمان دارند شامل:

 •  دوره ھای قاعدگی شدید یا دردناک کھ ایجاد کم خونی کند یا در فعالیت خانم اشکال ایجاد کند.
 •  خونریزی بین دوره قاعدگی
 •  وقتی کھ مشکوک باشیم کھ توده میوم است یا نوع دیگری از تومور مانند توده تخمدان
 •  افزایش سریع در رشد میوم
 •  نازایی
 •  درد لگنی

همچنین بخوانید:فیبروم یا فیبروئیدهای رحمی

 

درمان دارویی

داروھا می تواند میزان خونریزی و درد قاعدگیناشی از میوم را کاھش دھد .اما آنھا نمی تواند رشد میوم را متوقف کند.

و معمولا دیرتر جراحی انجام می شود. داروھا شامل:

 •  قرص ضد باردرای کھ برای کنترل خونریزی شدید و درد قاعدگی بکار می رود.
 •  GNRH آگونیست کھ قاعدگی را متوقف کرده و باعث چروکیدگی میوم می شود آنھا گاھی قبل از جراحی بکار می
 • رود تا خطر خونریزی را کم کند.اما این داروھا چون عوارض جانبی دارد فقط برای دوره کوتاه کمتر از ۶ ماه مصرف
 • می شود . و مدتی بعد از قطع این دارو سایز میومدوباره بھ سایز قبلی بر می گردد.
 •  IUD حاوی پروژسترون
 • برای میومھایی بکار می رود کھ محوطھ داخل رحم را بھم نریختھ باشد  کھ میزان
 • خونریزی و درد قاعدگی را کم می کند

درمان جراحی

میومکتومی 

نوعی جراحی کھ فقط میوم را خارج می کند اما رحم حفظ می شود. در زنانی کھ تمایل بھ حفظ باروری

دارند بکار می رود . میوم بعد از جراحی مجدد رشد نمی کند اما ممکن است در محل جدید میوم دیگری رشد کند.و در

نتیجھ جراحی دیگری نیاز شود.

ھیسرکتومی 

در این جراحی رحم خارج می شود .تخمدانھا می تواند خارج شود یا نشود. وقتی درمانھای دیگر موثر

نباشد یا امکان پذیر نباشد یا وقتی میوم خیلی بزرگ باشد ،این نوع جراحی بکار می رود.

درمانھای دیگر

ھیستروسکوپی 

برای میومھایی بکار می رود کھ در درون محوطھ رحم ھستند. از یک وسسیلھ برش با قدرت الکتریکی

یا لیزر برای تخریب میوم استفاده می شود .

تخریب پوشش رحم 

در موارد میوم کوچکتر از ٣ سانت بکار می رود.

آمبولیزه کردن شریان رحمی

مواد خاصی داخل عروق خونی تزریق می شود کھ رحم را خونرسانی می کند. کھ این

کار خونرسانی میوم را قطع کرده و آن راچروکیده می کند .

جراحی توسط امواج صوتی با ھدایت MRI

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *