مهریه و انواع مختلف آن

مهریه و انواع مختلف آن

مهریه

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود

و صداق صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود

مهر، عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود

و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است

مهر انواع مختلف دارد که عبارتند از:

۱ – مـهـــر الــســنـــه، مـهــری اســت کــه پـیــامـبــر اســلام (ص) بــرای حضرت فاطمه ( ع) مقرر کردند

و آن عبارت از :

۲۶۲ مثقال و نیم پول نقره مسکوک است

۲ – مهر المسمی، عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است

۳ – مهر المثل، در عقد نکاح، می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق، میزان مهر را تعیین کنند،

حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهرالمثل است

و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می شود

۴ – مهر المتعه، چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد

مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد

بنابراین تعیین میزان مهر المثل به وضع خانوادگی زوجه و مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد

اجرای مهریه

مهریه و انواع مختلف آن
مهریه و انواع مختلف آن

به مجرد وقوع عقد،زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد

(ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)

بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می گیرد

منتها ممکن است مهریه حال باشد یا موجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه،

مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است

در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می تواند آن را مطالبه کند

در فرضی که موجل باشد با سر رسید حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه،

مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است

در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می تواند آن را مطالبه کند

در این نوشتار پس از توضیحات مقدماتی با روش مطالبه مهریه از طریق صدور اجرایی آشنا می شویم

زمان مطالبه مهریه

قبل از اینکه بخواهیم برای دریافت مهریه اقدام کنیم باید بدانیم که اساسا در چه زمانی می توانیم این کار را انجام دهیم

و نهادهای قانونی در آن زمان مکلف هستند به درخواست مطالبه ما پاسخ مثبت داده و اقدامات قانونی را انجام دهند

اصل بر این است که به محض وقوع عقد ازدواج و ثبت آن مالک مهریه می شود

که البته نیمی از آن در همان لحظه و نیم دیگر به هنگام شروع زندگی مشترک در مالکیت او استقرار می یابد

منتها نکته اینجاست زمانی که مهریه عندالاستطاعه باشد و یا اینکه زمان دار باشد

زوجه باید صبر کند تا شرایط زمانی برای مطالبه مهریه مهیا شود

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد،

منظور این است زمانی می توان مهریه را مطالبه کرد که شوهر از لحاظ مالی توانایی و استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد

و این تنها با معرفی اموال شوهر به دادگاه امکان پذیر است

اگر هم مهریه موجل یا زمان دار باشد باید زوجه منتظر بماند تا زمانی که مشخص شده سپری شود

و پس از آن زمان است که در واقع صاحب مهریه می شود و می تواند برای دریافت آن اقدام کند

البته قابل ذکر است که در حال حاضر عرف نیست که در دفاتر ازدواج مهریه به صورت زمان دار ثبت شود

ولی در بسیاری اوقات مهریه به صورت عندالاستطاعه ثبت می شود؛

-که لازم است زوجین به آثارآن که در بالا بدانها اشاره کردیم آگاه باشند

و اصلی ترین آن هم اینکه تنها در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد می توانند آن را از او مطالبه کنند

و در غیر این صورت هیچ اقدام قانونی در مقابل شوهر نمی توان انجام داد

 

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *