نکات قابل توجه در مورد نازایی

نکات قابل توجه در مورد نازایی

نکاتی در مورد نازایی

نازایی بھ معنی عدم حاملگی در عرض یکسال بدون استفاده از ھرگونھ روش جلوگیری از بارداری است . در
ادامھ این مسئلھ را بصورت کامل مورد بررسی قرار می دھیم . . .

انواع نازایی :

نازایی اولیھ: ھرگز حاملگی ایجاد نشده است.
نازایی ثانویھ: حداقل یک حاملگی قبلی رخ داده است.

علل کلی نازایی:

علل مردانھ: ٣۵درصد.
علل زنانھ: ۵۵درصد.
غیرقابل توجیھ :١٠درصد

چھ زوجھایی نیاز بھ بررسی جھت نازایی دارند :

زوجھایی کھ مایل بھ داشتن بچھ ھستند و بعد از ١ تا ٢ سال کھ از ھیچ روش جلوگیری از بارداری استفاده نکرده اند،
حاملگی صورت نگرفتھ باشد،کاندیدھای قابل قبولی برای بررسی جھت نازایی می باشند. بررسی زودتر نیز ممکن است
در بعضی از اشخاص توصیھ می شود نظیر زنان جوانتری کھ فاکتورھای خطر واضحی دارند

ازجملھ: تاریخچھ عفونتھای لگنی یا زنان بیشتر از ٣۵سال

توجھ : احتمال بیشتری برای حاملگی در مورد زوجھایی کھ کمتر از ٣ سال
سابقھ نازایی دارند وجود دارد.

علل مردانھ برای نازایی :

نکات قابل توجه در مورد نازایی
نکات قابل توجه در مورد نازایی

در اکثر موارد یک علت خاص برای نازایی ناشی از فاکتورمردانھ نمی تواند مشخص شود.شایع ترین علت نازایی در
مردان واریکوسل است کھ قابل اصلاح می باشد و از طریق عمل جراحی می توان واریکوسل را درمان کرد

موارد جراحی واریکوسل :

١-نازایی با علت مردانھ ثابت شده باشد
٢-بررسی زن از نظر نازایی نرمال باشد
٣-در معاینھ واریکوسل وجود داشتھ باشد

مھمترین علل دیگر نازایی در مردان عبارتند از :

عدم نزول بیضھ ھا(عدم لمس بیضھ ھا در داخل اسکروتوم)،انسداد مجرای منی، عدم وجود لولھ ھای تولید کننده منی،
بیماریھایی مانند اکرومگالی،کوشینگ، کم کاری تیروئید، نارسایی آدرنال، سندرم داون و کلاین فیلترو التھابپروستات،
انزال زودرس، مصرف بعضی از داروھا(بعضی از داروھای ضد فشار خون، داروھایاعصاب، ضد افسردگی ھا،
شیمی درمان)، مصرف الکل و سیگار،ھیپوسپادیازیس و اپیسپادیاس(در این دو بیماری سوراخ مجرای ادراری بجای
قرار گرفتن در نوک آلت،در زیریا بالای آلت قرار می گیرد)

تستھای تشخیصی برای ارزیابی مرد :

١-آنالیز منی(اسپرموگرام). اولین تست تشخیصی برای ارزیابی مرد می باشد.قبل از گرفتن نمونھ منی بیمار باید حداقل
۴٨ ساعت و حداکثرتا ٧ روز قبل از گرفتن نمونھ، از انزال پرھیز کند.٢ تا ٣ نمونھ بھ فواصل ١تا ٣ ماه برای آنالیز
لازم است.

مشخصات یک اسپرموگرام نرمال :

حجم: ٢ تا ۶ میلی لیتر.
دانسیتھ: ٢٠ تا ٢۵٠ میلیون اسپرم در ١ میلی لیتر.
درصد اسپرم با حرکت روبھ جلو: ۵٠درصد.
لختھ شدن: ٣٠ دقیقھ.
مرفولوژی: ۴٠ تا ۶٠ درصد را اشکال نرمال تشکیل دھند.
PH: 8/7-2/7

٢ -تعیین سطوح تستستورون،TSH,FSH,LH و پرولاکتین سرم.
٣ -تعیین قدرت نفوذ اسپرم.
۴ -بیوپسی(نمونھ برداری)بیضھ
۵ -سونوگرافی برای بررسیواریکوسل.

علل زنانھ نازایی :

١-فاکتورسرویکس:

سرویکس و ترشحاتش در تغذیھ، ذخیره، رھایی تدریجی اسپرمھا بھ قسمتھای بالاتر و محافظت
اسپرمھا از محیط اسیدی واژن نقش مھمی دارد. اگر سرویکس معیوب باشد نمی تواند منی را زنده نگھ دارد و باعث
نازایی می شود.

٢ -فاکتور تخمدانھا:

اختلالات تخمک گذاری از قبیل عدم تخمک گذاری، تخمک ھای کم ونقایص فاز ترشحی تخمدان از
علل نازایی زنانھ است.
مشکلات کلینیکی عمده کھ با عدم تخمک گذاری و نازایی ھمراھمی باشند عبارتند از:
سندرم تخمدان پلی کیستیک- نارسایی تخمدانی زودرس-ھیپرپرولاکتینمی(افزایش پرولاکتین خون)- آمنوره
ھیپوتالاموسی(عدم قاعدگی بعلت بیماری ھیپوتالاموس)- اختلالات تیروئیدی و آدرنال.

٣ -فاکتور لولھ رحمی:

بررسی باز بودن لولھ رحمی جزء ارزیابی ھای روتین در نازایی است.این امر با دو روش
صورت می گیرد:

ھیسترو سالپنگوگرافی( عکسرنگی از رحم و لولھ ھای رحمی)

لاپاراسکوپی(با یک دستگاهمخصوص وارد شکم شده ولولھ رحمی را نگاه می کنند)

همچنین  بخوانید:درمان نازائی با روش لاپاروسکوپی

۴ -فاکتور رحمی:

فاکتورھای رحمی بیشتر باعث سقط می شوند تا نازایی.لیومیومھا( با انسداد مکانیکی و ممانعت از لانھ
گزینی) و سندرم آشرمن از علل مھم رحمی برای نازایی می باشند.عکس رنگی از رحم بھترین روش برای ارزیابی
رحم است.

معنی بعضی اصطلاحات در نازایی :

ICIتزریق اسپرم شوھر بداخل سرویکس ھمسر.
IUIتزریق اسپرم شستھ شده بداخل رحم می باشد و در موارداولیگواسپرمی(اسپرم خیلی کم) یا کاھش حرکت
اسپرم کاربرد دارد.

IVFدر صورت عدم موفقیت روش ICI و IVF ، IUI بعنوان آخرین خط درمانصورت می گیرد.
در روش IVF ابتدا القاء تخمک گذاری صورت می گیرد . آنگاھبا راھنمایی سونوگرافی و لاپاراسکوپی تخمک
ھا برداشتھ می شوند. پس از بدست آوردنتخمکھای القاء شده، ھر یک از آنھا را با ١۵٠٠٠٠اسپرم شستھ شده لقاح
می دھند

آنگاھ تخمکھای لقاح یافتھ را در محیط رشد قرار می دھند و در انکوباتور نگھ می دارند.مرحلھ آخر
انتقال جنین بداخل رحم است. اینکار ۴٨ ساعت بعد از برداشت تخمک صورت میگیرد.
شانس حاملگی ٢۵ تا ٣٠درصد است

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *