ویتامین های لازم در بارداری

ویتامین های لازم در بارداری

سھ ویتامین مھم در دوران بارداری

گروه B

یکی از مھم ترین ویتامین ھا در زمان بارداری (خاصھ اوایل) و قبل از آن اسیدفولیک است

اسیدفولیک کھ فولات نیز نامیده می شود، یکی از ویتامین ھای گروه B است
بی اطلاع باشد

بھ ھمین دلیل مھم است کھ تمام زنان در سنین باروری بھ ویژه زنانی کھ قصد بارداری دارند اسیدفولیک
کافی مصرف کنند

ویتامین های لازم در بارداری
ویتامین های لازم در بارداری

مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ھا (CDC (توصیھ می کند کھ تمام زنان در سنین باروری روزانھ
۴٠٠ میکروگرم از این ویتامین دریافت کنند

مصرف مقدار کافی اسیدفولیک ٣ ماه پیش از بارداری بسیار مھم است.
مقدار توصیھ شده در زمان بارداری ۶٠٠ میکروگرم در روز است کھ ٢٠٠ میکروگرم بیش از قبل از بارداری است.

ویتامین A

یک ویتامین محلول در چربی است کھ در کبد ذخیره می شود و برای رشد دستگاه ھای مختلف جنین مانند چشم، شش ھا،
استخوان ھا و سیستم عصبی مرکزی لازم است

بھ علاوه این ویتامین بھ مقاومت در برابر عفونت ھا نیز کمک می کند

این ویتامین در منابع حیوانی مانند تخم مرغ، شیر و جگر وجود دارد

پیش ساز این ویتامین نیز در میوه ھا و سبزیجاتیافت می شود

مقدار توصیھ شده برای ویتامین آ ٧٧٠ میکروگرم RAEs) تقریباً ۲۵۶۵ IU (برای زنان باردار و غیر
باردار است. ذخایر ویتامین A مادر بھ آسانی جوابگوی نیاز جنین است.

کمبود ویتامین A در حیوانات می تواند باعث مشکلات جنینی شود، اما در انسان موارد مشابھ دیده نشده است

از سوی دیگر دریافت بیش از حد ویتامین A در دوران بارداری خطرناک است. خانم ھایی کھ از مشابھ ھای ویتامین A
مانند اکیوتان برای آکنھ استفاده می کنند در خطر قرار دارند.

ویـتامیــن D

مقدار روزانھ ۲۰۰ IU ویتامین D در بارداری و قبل آن توصیھ می شود

مھم ترین نقش شناختھ شده این ویتامین کمک بھ تعادل و جذب کلسیم است،

اما اخیراً مطالعات نشان داده اند کھ در نمو مغز و دستگاه ایمنی جنین و پیشگیری از بسیاری

بیماری ھای خودایمنی مانند دیابت نوع ١ و MS در سنین بعدی نیز نقش دارد

از سوی دیگر کمبود این ویتامین در مادر باردار خطر بروز فشارخون بالا و پره اکلامپسی را افزایش می دھد

نقص لولھ عصبی عمدتاً در ٢٨ روز اول بارداری ایجاد می شود، زمانی کھ احتمال

دارد مادر از بارداری خود بی اطلاع باشد. بھ ھمین دلیل مھم است کھ تمام زنان در سنین باروری بھ ویژه زنانی کھ قصد

بارداری دارند اسیدفولیک کافی مصرف کنند

منابع غذایی ویتامین D بسیار ناچیز ھستند. منبع اصلی این ویتامین ماھی ھای چرب مانند ساردین و سالمون است

مقدارکمی نیز در تخم مرغ و کره وجود دارد. در بسیاری از کشورھا مواد غذایی مانند شیر و مارگارین با این ویتامین غنی
می شوند

قرار گرفتن در شرایط مناسب در معرض نور آفتاب بھ سنتز پوستی ویتامین D کمک می کند

حتماً در موردلزوم مصرف مکمل ویتامین D در این دوران با پزشک و متخصص تغذیھ خود مشورت کنید

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *