پاسخ های بازی فندق

پاسخ های بازی فندق

بازی فندق

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱- دو، دود
۲- سد، سبد
۳- شب، شیب
۴- آش، ماش، شام
۵- خل، لخت، تلخ
۶- ریش، شیر
۷- لپ، پل، پلو، پول
۸- یخ، سی، خیس، سیخ
۹- مرز، رزم، رمز
۱۰- شک، یک، کش، شیک، کیش
۱۱- نقد، دفن، قند، فندق
۱۲- باک، بابک، کباب
۱۳- برگ، گره، بره، برگه، گربه
۱۴- حفظ، حفاظ، حافظ
۱۵- دکل، کلید
۱۶- کاه، هوا، آهک، کوه، آهو، کاوه، کاهو
۱۷- خرد، رخت، ترد، دختر، درخت
۱۸- بد، آب، ابد، ادب، باد
۱۹- کشو، شکر، کور، شور، روکش، کشور
۲۰- سفر، افسر، فارس
۲۱- شرف، فرش، شوفر، فروش
۲۲- لگن، لنج، گنج، جنگل
۲۳- آجر، رنج، آرنج، نجار
۲۴- اتم، مات، تاس، امت، تماس، ماست

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۲۵- ابر، خبر، خراب، بخار
۲۶- تیر، ترک، تیرک، کتری
۲۷- بقا، قلب، قالب، قلاب
۲۸- شفا، اشک، کشف، کاشف، شکاف، کفاش
۲۹- خرس، سرخ، خسرو، خروس
۳۰- اسم، قسم، ساق، قاسم، سماق
۳۱- ماه، مهسا، سهام، ماسه
۳۲- پا، پر، پاس، سپر، پسر، پارس
۳۳- شهر، هوش، رشوه، شوهر
۳۴- سال، مال، ملس، سالم، سلام
۳۵- شرق، رقم، مشق، قمر، قشم، مشرق
۳۶- کرد، آرد، کدر، کارد، اردک
۳۷- سری، کسر، سیر، کرسی، ریسک، سیرک
۳۸- هند، آهن، دهان، دانه
۳۹- آبی، باز، زیبا، بازی

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۴۰- تور، متر، ترم، تمر، تورم، مترو
۴۱- ساز، راز، گرز، گاز، ارز، گراز، زاگرس
۴۲- گوش، گور، رخش، خوش، شوخ، خرگوش
۴۳- نیم، مین، موم، یمن، مینو، میمون
۴۴- اسب، بار، سرب، سبز، برس، سراب، بازرس، سرباز
۴۵- شال، شغل، الاغ، شاغل، شغال، آشغال
۴۶- برش، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
۴۷- روی، صوت، توری، تصور، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
۴۸- اره، هنر، رهن، نهر، تنها، انتر، ترانه، تهران
۴۹- آلو، وان، ویلا، وانیل، لیوان
۵۰- تار، آفت، فکر، کتف، کارت، راکت، کفتر، کفتار
۵۱- وال، گلو، گاو، واگن، انگل، گالن، النگو
۵۲- تبر، ترب، بیت، بیک، کتبی، برکت، کبیر، کبری، تبریک، کبریت

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۵۳- بها، همت، مته، تباه، مهتاب
۵۴- مار، منع، آرم، نما، رمان، مانع، عمان، عمران
۵۵- فاز، زهر، زره، رفاه، هزار، زهرا، زرافه
۵۶- رنگ، نرخ، چرخ، چنگ، خنگ، خرچنگ
۵۷- دین، آدم، امید، دنیا، نماد، دامن، میدان
۵۸- نرم، چمن، ماچ، چرم، چنار، چمران
۵۹- بال، بیل، بلا، گلاب، گلابی
۶۰- پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین
۶۱- موش، پشم، شوم، شامپو
۶۲- میخ، خرم، خمیر، مریخ
۶۳- قرن، یار، قیر، قران، یرقان، قناری
۶۴- عدس، عید، سعی، عدسی، سعید، سعدی
۶۵- ننگ، منگ، هنگ، نهنگ، منگنه

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۶۶- نصب، بنا، بانو، صابون
۶۷- متن، نما، ضامن، ضمانت
۶۸- شاه، وبا، شهاب، آشوب، باهوش
۶۹- کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
۷۰- کما، ملک، کلم، کلام، کمال، کامل، مالک، املاک
۷۱- نوه، وجه، جین، جیوه، هویج، یونجه
۷۲- زین، تیز، زینت، زیتون
۷۳- وان، نور، ران، ناو، روان، نوار
۷۴- سکو، بوس، سبک، باک، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس
۷۵- موش، ورم، ماش، مار، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
۷۶- تاب، بافت، آفتاب
۷۷- پنج، پره، پهن، پنجه، پنجره
۷۸- کشت، شدت، دشت، تشک، شکست، دستکش
۷۹- لبو، روال، ابرو، بلوار
۸۰- بنا، جنب، نجس، باج، جنس، جناب، سنجاب
۸۱- رشد، کره، دکه، کدر، کرد، دره، شهرک، درشکه

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۸۲- لاف، فلک، فال، سفال، فلاسک
۸۳- نام، امن، طاق، منطق، نقاط، مناطق
۸۴- سنا، مسن، مینا، نسیم، ایمن، یاسمن، سینما، سیمان
۸۵- چمن، دما، نمد، نادم، دامن، چمدان
۸۶- زیر، زری، زجر، ریز، زرین، زنجیر
۸۷- اتو، سنت، اوت، وات، توان، وانت، سونا، ساتن، ستوان
۸۸- مسح، ستم، حسام، مساحت، تمساح
۸۹- قبر، قبه، برق، عرق، قهر، عرب، ربع، بره، عقرب، عقربه
۹۰- بید، آبی، ادا، آداب، آبادی
۹۱- بدن، بند، برد، نبرد، بندر
۹۲- ماه، مزه، مزد، ماده، همزاد

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۹۳- چاپ، پوچ، چوپان
۹۴- پرش، شرور، پرشور، پرورش
۹۵- ننگ، ریگ، نگین، رینگ، نیرنگ
۹۶- کار، کمر، نمک، کنار، کمان، مکار، رمان، کرمان
۹۷- شنا، نیش، ناشی، شهین، شانه، شاهین
۹۸- حیا، نوح، حوا، حنا، حاوی، نواحی، حیوان
۹۹- ترس، سوت، تنور، ستون، وسترن، سنتور
۱۰۰- تار، زور، راز، روز، تراز، آرزو، وزارت، ترازو
۱۰۱- نوه، نود، هود، دوده، دنده، دونده
۱۰۲- بور، تور، برکت، کبوتر
۱۰۳- چای، خال، خالی، خیال، یخچال
۱۰۴- پست، پیت، پیچ، چیپس، پستچی
۱۰۵- سوا، اوج، سویا، یاسوج
۱۰۶- شور، پیر، پیرو، یورش، پیشرو، شیپور
۱۰۷- هوا، آهو، بها، بانو، انبه، انبوه
۱۰۸- پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، پرستو
۱۰۹- هشت، هفت، شته، رشته، شهرت، فرشته

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۱۰- ابر، ابرو، ربات، باروت
۱۱۱- قاب، عقب، عبا، عقاب
۱۱۲- ضر، مضر، ضمیر، مریض
۱۱۳- مهر، جام، اهرم، ماهر، مجرا، جامه، مهاجر
۱۱۴- باز، ارز، آزار، بارز، ابزار، بازار
۱۱۵- بار، آرد، دار، رام، مراد، مربا، مدار، درام، مادر، مبدا، رامبد، مرداب
۱۱۶- تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
۱۱۷- وام، سرم، امور، رسوا، سمور، راسو، سرما، سماور
۱۱۸- ترش، شتر، تبر، برش، رشت، شهر، ترب، شرب، بشر، شربت، رتبه، بهشت، برشته
۱۱۹- کوه، هوش، کشف، کفش، شکوه، شکوفه
۱۲۰- چاه، قاچ، چاق، طاق، طاقچه
۱۲۱- لیف، لاف، فال، فیلم، فامیل
۱۲۲- فنس، فنا، ناف، سونا، فانوس
۱۲۳- سنگ، هنر، سنگر، نرگس، سرنگ، گرسنه، سرهنگ
۱۲۴- ترس، راست، رسته، ستاره

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۲۵- ریا، یار، انار، آریا، یاران، ایران
۱۲۶- دور، رود، ورود، دورو، خودرو
۱۲۷- رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
۱۲۸- شاد، آتش، شاهد، اشهد، دهات، شهدا، هشتاد، شهادت
۱۲۹- میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم
۱۳۰- درس، دسر، آدرس، سردر، سردار
۱۳۱- کیش، شیب، کاشی، شاکی، آبکش، شکیبا
۱۳۲- ناو، شیوا، یواش، شنوا، ناشی، آویشن
۱۳۳- کشو، آلو، اشک، وال، لاک، کاوش، لواش، لواشک
۱۳۴- خار، کاخ، خاک، آخر، خوک، کاور، خاور، خوراک
۱۳۵- سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب
۱۳۶- سیر، سریع، وسیع، عروس، عروسی

🔹پاسخ های بازی فندق🔹

۱۳۷- بنا، آبان، انبر، انبار، باران
۱۳۸- دما، دام، داد، مداد، امداد، داماد
۱۳۹- بیم، بام، آیه، مایه، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
۱۴۰- دیر، دوا، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو
۱۴۱- ابر، باد، آبی، دبیر، بیدار، ردیاب
۱۴۲- قله، اهل، قلم، قمه، قلمه، لقمه، ماله، ملاقه، مقاله
۱۴۳- سیل، بیل، سبیل، لباس، سیبل، لابی، سیلاب، ابلیس
۱۴۴- بنر، انگ، برگ، ارگ، گران، نگار، بانگ، آبرنگ
۱۴۵- زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
۱۴۶- فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
۱۴۷- پوک، پتک، پاکت، تکاپو، کاپوت
۱۴۸- گیس، ریگ، یاس، گاری، ساری، اسیر، گریس، سیگار
۱۴۹- گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، گودال

درباره نویسنده

هر لحظه را زندگی کن...

مقالات مرتبط

نگارش یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *