Browsing Tag

فصل رشد کاکتوس

خرید کاکتوس و نکات قابل توجه

خرید کاکتوس و نکات قابل توجه ،??? گونه هایی از کاکتوس وجود دارند که فقط چند سانت هستند و برخی از آن ها هم تا چندین متر ارتفاع دارند و این مسئله را در خرید کاکتوس مد نظر داشته باشید. بعضی از کاکتوس ها سبز هستند???